Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2012

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 18. september 2012 

Til stede:

Per Kristian Finstad, Ragnhild Fønstelien, Frode Borg Gundersen, Helge Spilling, Jan Ask, Jostein Berg, Gerd Elsie Larsen, Erling Stubhaug og Jan Ivar Strømsodd.  

Forfall: Anne Mo Grimdalen og Ole Martin Hodnebrog 

Sak 25/12  Protokoll fra Fellesrådets møte 19.6.12. 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 19. juni 2012.    

Sak 26/12 og 27/12  Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker. 

Det ble orientert om menighetsrådenes arbeid.  Kirkesjefen orienterte om at anbudsprosessen for nye varmeovner i Eide kirke er igangsatt.  Det ble også orientert om status i arbeidet med å anskaffe nytt orgel i Landvik kirke.  Weimbs orgelbyggeri er vinner av anbudskonkurransen.  Anbudet er innenfor godkjent budsjett og tidsfrist for ferdigstillelse.  Det arbeides nå med å sende ut anbud for de bygningsmessige arbeidene, flytting av orgelgalleriet, etc. 

Det ble også orientert om at fellesrådet delfinansierer nye stoler i Landvik kirke innenfor rammen av årets driftsbudsjett. 

Gjennom prosjektet ”Åpen kirke i Grimstad”, er det registrert ca. 1 500 besøkende.  Kirken har vært åpen alle dager i juli mellom kl. 14:00 og 21:00. 

Sak 28/12  Økonomirapport for annet tertial for fellesrådet og barnehagene 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd tar økonomirapporten pr. 31. august 2012 for fellesrådet og barnehagene til etterretning. 

Sak 29/12 og 30/12  Budsjett og handlingsprogram for perioden 2013 – 2016. 

I arbeidet med driftsbudsjettet for 2013 er inndekning av forventet pris- og lønnsvekst en viktig oppgave for å sikre videreføring av dagens aktivitetsnivå.  I tillegg er det viktig å finansiere særkostnader som følge av endrede krav, nye rammebetingelser eller uforutsette hendelser.  Aktuelle poster er: 

  • Ny husleieavtale for fellesrådet og nye lokaler for staben i Eide og Landvik
  • Økte materiellkostnader som følge av økning i konfirmantkullene
  • Behov for å forsterke det diakonale arbeidet i kommunen
  • Reparasjoner av orgler i Grimstad kapell og Grimstad kirke
  • Videreføring av sommerens prøveprosjekt med sommeråpen kirke til glede for fastboende og turister 

I investeringsbudsjettet er disse postene aktuelle: 

  • Installasjon av vanntåkeanlegg i alle kirkebygg
  • Planarbeider for ny gravlund på Fevik/Fjære 

Som følge av den senere tids kirkebranner har reassuranseselskapene varslet at vannslukkeanlegg er en forutsetning for å fornye forsikringsavtalene i fremtiden.  På kort sikt vil premiene for kirkebyggforsikring øke med fra 50 til 100 % på årsbasis.  Det vil derfor være en lønnsom investering for kommunestyret å finansiere slukkeanlegg i forkant av den varslede, kraftige økningen av forsikringspremiene. 

Fellesrådet er bekymret for den svake fremdriften i arbeidet med å regulere og erverve grunn for kirkegårdsformål og ber kirkesjefen videreformidle denne bekymringen til kommuneadministrasjonen og de politiske partiene. 

Fellesrådet vil i et ekstraordinært møte 16. oktober behandle kirkebudsjettet før forslag til kommunalt drifts- og investeringstilskudd for 2013 og følgende år oversendes Grimstad kommune den 17. oktober 2012. 

Sak 31/12  Regionalt seminar høsten 2012 for å drøfte fremtidig kirkeordning. 

Fellesrådets medlemmer inviteres til et seminar om ny kirkeordning.  Seminaret gjennomføres for fellesrådene i Birkenes, Lillesand, Arendal, Froland og Grimstad i regi av Agder og Telemark kirkevergelag og med adm. dir. Frank Grimstad i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon som hovedforeleser. 

Seminaret gjennomføres på Drottningborg mandag 15. oktober 2012 kl. 17:00 – 21:30.  Felles middag serveres fra kl. 16:00.  

Sak 32/12  Eventuelt. 

Grimstad menighet har bedt om en redegjørelse for den påtenkte diakonstillingen i Grimstad. 

Trosopplæringsreformen finansieres 100 % av statlige midler.  Fra 1. juli 2012 besluttet Staten å redusere satsningen på trosopplæring i Fjære sokn.  Fjæres statsfinansierte menighetspedagogstilling måtte derfor reduseres fra 100 % til 60 % stilling på kort varsel, på tross av tidligere sentrale vedtak om at alle stillinger som er opprettet under trosopplæringsreformen skal være faste stillinger. 

For å opprettholde stillingen er det nå lagt inn diakonale arbeidsoppgaver tilsvarende 40 % av et årsverk.  Usikkerhet rundt budsjetterte inntektsposter i 2012 har ført til at fellesrådet vil avvente budsjettbehandlingen for 2013 og årsregnskapet for 2012 før videre satsning på diakoni vurderes.  I handlingsplanen for 2013 vil diakonistillingen være høyt prioritert.