Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2011

 

 Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd

20. september  2011

 

 Til stede:

 Anne Mo Grimdalen, Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug, Ragnhild Fønstelien, Ragnhild Terese Veimo Larsen, Helge Spilling, Erling Dag Wirak og Jan Ivar Strømsodd.

 Forfall: Lars-Magne Tønnesøl og Erling Stubhaug

 

  Sak 25/11  Protokoll fra Fellesrådets møte 21.6.11

 Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 21. juni 2011.   

 Sak 26/11 og 27/11  Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker

 Menighetsrådene orienterte om dagens situasjon i rådene og aktuelle saker som har vært eller er til behandling.  Kirkesjefen orienterte om årets personaltur, høstens Inspirasjonsdager for kirkeansatte og om dagens situasjon i virksomheten.

 Sak 28/11  Økonomirapport pr.  31. august 2011

 Vedtak:

 Grimstad kirkelig fellesråd tar økonomirapporten for menighetsbarnehager og fellesråd pr. 31. august 2011 til etterretning.

 Sak 29/11  Driftsbudsjett og handlingsprogram for 2012, og 2013 - 2016

 Fellesrådets budsjettopplegg og handlingsprogram ble diskutert.  Nye driftstiltak og investeringsbehov ble prioritert.

 Vedtak: 

Grimstad kirkelig fellesråd ber fellesrådets leder og kirkesjefen oversende budsjettbrev for 2012 til Grimstad kommune etter å innarbeidet de prioriteringer og satsninger som fremkom under møtet.

 Sak 30/11  Økonomireglement for fellesrådet og menighetsrådene

 Vedtak:

 Grimstad kirkelig fellesråd vedtar det fremlagte økonomireglementet for fellesrådet og menighetsrådene.

 Sak 32/11  Rutinebeskrivelse for kjøring på kirkegårdene og åpning/lukking av porter

 Saken ble utsatt.