Grimstad kikelige fellesråd

Kirkens oppgaver

Aktuelle linker

Om misjon

Et belastet ord?

Misjon er for noen et belastet ord? Hvordan kan det ha blitt slik? For det er nok ikke slik  den kristne kirke og kirkens grunnlegger Jesus Kristus  har tenkt selve saken. For kirken og kirkens grunnlegger – Jesus Kristus dreier det seg om  å gi gode nyheter til andre mennesker! 

Misjon er å gi til andre mennesker det beste som en selv har fått – evangeliet om Jesus Kristus.  Misjon er å vise til en person – Kristus - som forkynner at Gud er kjærlighet!  Misjon er å fortelle de gode nyhetene videre slik at andre mennesker kan få vite om dem – og selv ta et valg. For det er bare når man selv vet om de gode nyhetene – evangeliet – at man selv har en virkelig mulighet til å velge. 

Skulle man altså ikke fortelle videre de gode nyhetene ville man frata andre mennesker muligheten til selv å ta stilling og selv å velge sitt forhold til den kristne tro og kristne kirke – og til kirkens grunnlegger Jesus Kristus.

Misjon – Jesu ønske.

Ønsket Jesus selv misjon – evangelieforkynnelse i hele verden?  Svaret må være ja!  Alt Jesus sier og gjør er så stort og viktig at  det bryter alle grenser og har i seg selv en slik kraft at det må fortelles til alle mennesker!  Vi kan nevne at evangeliene forteller at:
- han kaller mennesker til å følge ham
- han forkynner det glade budskap om at Gud rike er kommet
- nær
- han grunnlegger en menighet, en kirke på jord der han skal
- gjøres kjent og tilbes
- han tilgir synd og  gjør under
- han gir verdighet til mennesker som samfunnet har støtt ut
- han står opp fra de døde og lar slik livet seire
- han gir selv ordre om evangelieforkynnelse og misjon gjennom - sine siste ord til disiplene..:

” gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn og lærer dem---”. Mt. 28.18-20.

Misjonen i verden

Hvordan er det gått i løpet av snart 2000 år?  Har kirken kommet til nye land og folkegrupper?  Er misjonen blitt realisert?

I perioder av kirkens lange historie har misjonsengasjementet vært sterkt. I løpet av tiden fram til år 500 kom kristendommen til det romerske riket, Egypt, Nordafrika, Sydfrankrike og andre steder.

Videre vet vi at på slutten av 100-tallet er Edessa et kristent sentrum, og at man derfra skal ha drevet misjon/sendt misjonærer til Armenia. En vet at på 300-tallet fantes en kirke i Eufrat – Tigris området og at en armensk statskirke ble opprettet på 300-tallet.  Georgia fikk sin kristne kirke på 300-tallet.

Dessverre er de opplysningene vi har om kistendommens utbredelse få og mangelfulle. Men det er tydelig at  den kristne tro har spredt seg til mange steder og mange land og at kirker er bygget og menigheter grunnlagt.

Misjon i verden i dag

Mon vi vet  at kirkene i land som Korea, Nigeria, Brasil og India sender ut langt flere misjonærer enn noen kirke i Europa gjør? 

Mon vi vet at det er kirker i andre deler av verden enn Europa og Nord – Afrika som  i dag er de ledende i verdensmisjonen?

Mon vi vet at antall kristne i verden er langt større i sørlige deler av verden enn i Europa?

Med andre ord har misjonen på mange måter lykkes – Jesu disipler har gått ut med evangeliet og mennesker har tatt imot. Den kristne kirke finnes i dag i de fleste land i verden. Kanskje i alle land?  Det sies at den finnes i flere land enn FN har medlemsland. Den er større enn noen gang.  Det meste av dens arbeid foregår i det stille, men har en betydelig kraft i seg.

Misjonsengasjementet i den norske kirkes menigheter i Norge

Av Den norske kirkes 1297 menigheter har omkring 650 et misjonsprosjekt. De fleste prosjektene er knyttet til misjonsorganisasjonene i Norge, Det Norske Misjonsselskap, Areopagus, Normsjon, Den Norske Israelsmisjon og andre.

Der finnes et samarbeidsorgan mellom Den norske kirke og misjonsorganisasjonene kalt SMM – Samarbeidsråd for menighet og misjon. Rådet har en viktig oppgave i å inspirere og utfordre til misjonsengasjement i kirkens mange menigheter. Det finnes også misjonskonsulenter ved de fleste bispedømmekontorene. Deres oppgave er å arbeide for et utvidet misjonsengasjement i menighetene og gi kunnskap om den verdensvide kirke. (Se på internett under kirken.no og de forskjellige bispedømmene).

Misjonsengasjementet i den norske kirkes menigheter innen Grimstad kommune

De forskjellige menighetene har også sine prosjekter. En kan nevne at Fjære – Fevik er engasjert i et misjonsprosjekt på Øst- Madagaskar. Menigheten støtter økonomisk en preste- og bibelskole i Vangaindrano.

Skrevet av sokneprest Yngvar Langås