Grimstad kikelige fellesråd

Kirkens oppgaver

Aktuelle linker

Om frelse

 

Begrepet ”frelse” er viktig i den kristne tro og tankegang. Ordet og tanken hører med alt i Det Gamle Testamentet. Moses var Israelsfolkets  frelser og redningsmann. Folket opplevde frelse da de ble reddet ut av Egypt.

FRELSEN ER FRA GUD

Det Gamle testamentet har sterke ord om at Gud er folkets frelser, for eksempel Jesaias 12.2:”Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min kraft og styrke, og han er blitt min redning.”

At Gud er frelser gir mennesket trygghet, kraft og styrke. Guds frelse blir altså et gode for mennesket!

Det understrekes også sterkt at mennesket ikke kan frelse og redde seg selv, men bare Gud kan utføre så store ting. En kan for eksempel vise til hva som står i Jeremias 17.14:” Leg meg, Herre, så blir jeg legt, frels meg du, så blir jeg frelst.” Mennesket må og kan stole på Gud når det gjelder frelsen.

FRELST FRA HVA?

Mennesket er frelst og reddet fra noe? Men fra hva? Israelsfolket opplevde selv et stort under da de ble frelst fra Egypt og kongene som gjorde dem til træler. Det underet – frelsen- glemte de aldri, men husket stadig på den.

Jesus Kristus og hans frelse går enda mye dypere, for Kristus frelser oss fra syndens og dødens og satans makt og maktvelde. Alt når engelen viser seg for Josef forteller han at Jesus ”skal frelse sitt folk fra deres synder”. Mt. 1.21  Ja, gjennom at Kristus frelser mennesket unngår det en mørk framtid – kalt Guds vrede. Slik fortelles det i Romerbrevet 5.9:”Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom  ham bli frelst fra vreden.”

JESUS KRISTUS  ER VERDENS FRELSER.

Frelsen er knyttet til ham som utfører og skaffer oss frelsen – Jesus Kristus selv. Han omtales som ”Verdens Frelser” – Johs. 4.42. Når han er Frelseren innebærer det at alle de gaver han skaffer mennesket, sees på som frelse og frelsesgaver.

Frelsesgaven blir derfor det evige livet som Kristus gir ved sin oppstandelse. Frelsesgaven blir syndenes forlatelse som han skaffer ved sin stedfortredende død på korset. 

Frelsesgaven blir også samfunnet med den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd som opprettes ved dåpen – som er en dåp til den treenige Gud Guds navn. Se Mt. 28.18--- i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.”

FRELST TIL HVA?

Hva er man frelst til? Hva er frelsesgavene? Israelsfolket ble frelst til frihet og trygghet. De ble frelst fra slaveri og uverdige forhold og til å bli et eget folk. Frelsen var et gode for dem!

Jesus Kristus er verdens frelser, og gir menneskene alle sine gaver. Han frelser dem til det evige livet og til syndenes forlatelse, til samfunn med seg og til samfunn med alle som tror på ham! Han gir altså mennesket alt hva han selv kommer med fra Gud.  Frelsesgjerningen hans tenkes som et gode – det største som kan hende mennesket.

FRELSESSTEDET

Hvor finnes frelsesgavene i dag?  De finnes i den kristne menighet. Der finnes dåpen, nattverden og Guds ord – de tre kalles for ”nådemidlene”.  Når frelsesgavene deles ut i den kristne menighet blir det desto viktigere å høre til i menigheten og jevnlig gå til gudstjeneste og ellers delta i menighetens liv. Menigheten er det store frelsesstedet – der frelsesgavene deles ut!  Det er derfor et enormt viktig sted for mennesket!

FRELSESGAVENE GITT EN GANG FOR ALLE

Kristus har gitt oss sine frelsesgaver en gang for alle. De er store nok for alle mennesker og til alle tider. For ”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid”. Hebreerbrevet 13.8.

Når Kristus er den samme til alle tider, trenges derfor ikke nye og andre frelsesgaver nå enn i tidligere tider.

Men gavene må – slik det gjelder for alle gaver – tas imot! Den tid vi nå lever i og helt fram til Kristus skaper en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor, er tiden da frelsesgavene tilbys menneskene og man kan ta imot dem.  Disse gavene gir rett til å være Guds barn og til å eie evig liv!  Vi lever derfor i enormt viktig og løfterik tid!  Tiden er ikke først og fremst preget av nød og elendighet, men av glede og lykke fordi Kristus deler ut sine frelsesgaver til oss!

FRELSEN – DET BESTE SOM HAR HENDT!

Frelsen og frelsesgavene er det beste som har hendt menneskene. Derfor blir Jesus Kristus sentrum i verden, i den kristne menighets liv !

Skrevet av sokneprest Yngvar Langås.