Grimstad kikelige fellesråd

Kirkens oppgaver

Aktuelle linker

Om begravelse

 
Når en person dør må det etableres kontakt mellom avdødes pårørende og kirkegårdsmyndighetene (i Grimstad er dette Grimstad kirkelige fellesråd) , snarest mulig etter dødsfallet.

Begravelse skal normalt finne sted innen 8 dager etter dødsfallet.

Når noen dør vil som regel den norske kirke ,eller det trossamfunn (og ymist anna) den avdøde var medlem i, være behjelpelig med å sørge for en begravelsesermoni.  Det er ikke påbudt å ha  seremoni i forbindelse med begravelse. 

I følge gravferdsloven er det kirkelig fellesråd i kommunen som har ansvaret for drift og vedlikehold av kirkegårdene og opptrer som gravferdsmyndighet for alle som bor i kommunen.

Gravlegging skal skje på offentlig kirkegård, hvis ikke fylkesmannen har tillatt at asken kan spres for vinden.

De som er bosatt i Grimstad kommune kan selv bestemme hvilken kirkegård i kommunen de vil gravlegges på, men fortrinnsvis på kirkegården i det soknet de bor.

Den som er fylt 18 år kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal sørge for gravferden.

Hvis ikke slik erklæring er gitt er det avdødes nærmeste slektning som har rett til å besørge gravferden.

Vil du vite mer om lover og regler som gjelder for kirkegården finner du dette i både gravferdsloven   forskrifter til loven

http://www.lovdata.no/all/nl-19960607-032.html

og lokale vedtekter:
fellesrådet/vedtekter for kirkegårdene

Grimstad kirkelige fellesråd arbeider for tiden med en enkel brosjyre som omhandler hovedpunktene i både loven, forskriftene og vedtektene.Kirkevergen.