Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2012

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 16. oktober 2012 

Til stede: 

Per Kristian Finstad, Anne Mo Grimdalen, Ole Martin Hodnebrog, Ragnhild Fønstelien, Jostein Berg, Frode Borg Gundersen, Knut Aston Eikrem, Erling Stubhaug og Jan Ivar Strømsodd.  

Forfall: Helge Spilling, Gerd Elsie Larsen og Jan Ask  

Sak 33/12  Protokoll fra Fellesrådets møte 18.9.12. 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 18. september 2012.    

Sak 34/12 og 35/12  Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker. 

Det ble orientert om menighetsrådenes arbeid.  Kirkesjefen orienterte bl.a. om Statsbudsjettets kirkedel og barnehagenes økonomiske situasjon.

Det ble reist spørsmål om hvordan menighetene best kan arbeide med sin strategiplan.  Kan strategiplanarbeidet skje i et samarbeid mellom flere menigheter?  Det ble fremholdt viktigheten av å få til et samarbeid mellom menighetsrådet og den lokale staben om å utvikle strategiplanen.  Kirkesjefen ble bedt om å ta initiativ til et strategiseminar der både stab og råd deltar. 

Sak 36/12  Budsjettforslag 2013 

Utkastet til budsjettbrev til Grimstad kommune ble gjennomgått, herunder handlingsprogrammet og prioriteringen av de ulike investeringsforslagene. 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte budsjettforslag for 2013 og handlingsprogram for 2013 til 2016. 

Sak 37/12  Eventuelt. 

Neste møte er fastsatt til tirsdag 11. desember 2012.  Reservedato er tirsdag 20. november dersom det viser seg nødvendig å ha et ekstra møte av hensyn til behandlingen av kirkebudsjettet for 2013.