Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2011

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd

29. november 2011

 Til stede:

 Anne Mo Grimdalen, Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug, Ragnhild Fønstelien, Ragnhild Terese Veimo Larsen, Lars-Magne Tønnesøl, Erling Stubhaug, Svein Einar Lilleaasen, Erling Dag Wirak og Jan Ivar Strømsodd.  Fra administrasjonen deltok dessuten Wenche Norgaard og Bjørn Undheim.  Påtroppende medlemmer i fellesrådet Jan Ask, Frode Borg Gundersen og Gerd Elsie Larsen var også til stede.

  

Sak 34/11  Protokoll fra Fellesrådets møte 20.9.11

 Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 20. september 2011.   

 

Sak 35/11 og 36/11  Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker

 

Menighetsrådene orienterte om dagens situasjon i rådene og aktuelle saker som har vært eller er til behandling.  De nye medlemmene i fellesrådet ble ønsket velkommen til tjeneste, og det ble orientert om fellesrådets rolle og oppgaver.  Bjørn Undheim orienterte om arbeidet ved kirkegårdene og om oppgaver og roller for kirkegårdsmyndigheten. 

 

Sak 37/11  Økonomirapport pr.  30. november 2011

 Vedtak:

 Grimstad kirkelig fellesråd tar økonomirapporten for menighetsbarnehager og fellesråd pr. 30. november 2011 til etterretning..

 Sak 38/11  Drifts- og investeringsbudsjett for 2012

 Det ble orientert om Rådmannens budsjettforslag.  Kirkesjefen ble bedt om å spesielt vektlegge følgende forhold i en høringsuttalelse til kommunen:

  • ·        Inndekning av økte pensjonskostnader i 2012
  • ·        Gjøre oppmerksom på at rentekompensasjonsordningen betyr at det er fordelaktig å investere i nye orgler i Landvik og Fjære i 2012/13.
  • ·       Sikre fremdriften i planarbeidet for ny gravlund på Fevik og at det avsettes midler i kommunebudsjettet for kjøp av Gården Fevik i 2012.

 

Forslag til driftsbudsjett for barnehagene ble fremlagt.

 Vedtak:

 Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner det fremlagte driftsbudsjettet for Østerhus og Fevik menighetsbarnehager.

 Sak 39/11  Økning av kateketstillingen i Grimstad

 Vedtak:

 Kateket Hilde Kristin Delin ansettes i fast 60 % stilling som kateket med virkning fra 1. oktober 2011.  Delin tilbys et vikariat i 20 % stilling fra 1. oktober 2011 til og med 31. desember 2014 for å ivareta satsningen på barnekor i Grimstad sokn i kantor Rikes permisjonstid.

 Sak 40/11  Gravfeste ved Landvik øvre kirkegård

 Saken ble utsatt.

 Sak 41/11  Oppnevning av valgkomité til KAs landsråd

 Ingen representanter ble foreslått eller valgt.