Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2012

 Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 19. juni 2012

Til stede: 

Ragnhild Fønstelien, Frode Borg Gundersen, Helge Spilling, Jan Ask, Gerd Elsie Larsen, Erling Stubhaug, Anne Mo Grimdalen, Jostein Berg, Ole Martin Hodnebrog og Jan Ivar Strømsodd.  

Forfall:. Per Kristian Finstad 

Sak 17/12  Protokoll fra Fellesrådets møte 17.4.12.

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 17. april 2012.    

Sak 18/12 og 19/12  Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker

Det ble orientert om menighetsrådenes arbeid.  Kirkesjefen orienterte om dagens situasjon.  

Sak 20/12  Økonomirapport for første halvår 2012. 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd tar økonomirapporten for menighetsbarnehager og fellesråd for første halvår 2012 til etterretning.

Sak 21/12  Anskaffelse av teppe i Grimstad kirke. 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd bevilger inntil kr. 100 000 til ny hovedløper i Grimstad kirke.. 

Sak 22/12  Budsjett og handlingsprogram for annet halvår 2012 og 2013. 

Kirkesjefen orienterte om budsjettvirkninger av trosopplæringsreformen.   Bortfall av statlig finansiering av trosopplæringen i Fjære fører til at menighetspedagogstillingen må reduseres med 0,4 årsverk.  Staten har varslet ytterligere reduksjoner i årene som kommer. 

For å løse den personalmessige situasjonen som er oppstått, arbeides det med å tilføre menighetspedagogen diakonale arbeidsoppgaver slik at stillingsprosenten kan opprettholdes. 

Ansettelse av familieprest, behov for kontor for soknepresten og generell trangboddhet, har skapt et påtrengende behov for å finne nye kontorer til staben i Eide og Landvik. 

Kirkesjefen vil fremlegge en sak med løsningsforslag til fellesrådets septembermøte. 


Sak 23/12  Vedtektsendring i menighetsbarnehagene. 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner at § 5 i barnehagenes vedtekter endres slik at opptakskretsen for Fevik og Østerhus barnehager omfatter barn bosatt i Grimstad kommune, samt barn bosatt i omkringliggende kommuner. 

Sak 24/12  Eventuelt. 

Det foreligger en samordningsavtale om HMS-arbeid mellom Grimstad kirkelige fellesråd og Staten v/Agder og Telemark bispedømmekontor.  Det er her avtalt at utgifter til avtalt stabsutvikling skal deles forholdsvis mellom partene. 

Bispedømmekontoret har informert om at det ikke prioriteres budsjettmidler til å oppfylle denne avtalen i 2012.

Fellesrådet er av den oppfatning at arbeidet med ny kirkeordning der det blant annet siktes mot å samle virksomhetsansvar og arbeidsgiveransvar i en felles enhet, gjør det særlig påkrevet å satse på felles utviklingstiltak og opplæring.  Konsekvensen av bispedømmerådets beslutning er at interne opplærings- og utviklingstiltak for de kirkeansatte i Grimstad må planlegges og gjennomføres uten prestenes deltagelse. 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd bevilger inntil kr. 25 000 til å finansiere Statens økonomiske ansvar for felles utviklingstiltak for prester og fellesrådsansatte i 2012. 

Fellesrådet ber kirkesjefen om å planlegge en felles samling for menighetsrådene og fellesrådet i september for å drøfte den fremtidige kirkeordningen.  Fokuset vil være den fremtidige lokale kirke, og hvordan det lokale kirkeliv skal organiseres. Hvordan skal oppgave- og ansvarsfordelingen være mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i kirken?  Hvordan kan soknets organer tilføres virksomhetsansvar og arbeidsgiveransvar for alle kirkelige ansatte? Hvordan kan den lokalkirkelige selvstendighet avveies mot behovet for felles ordninger og tilsyn? 

Det er distribuert et ressurshefte som hjelp til å drøfte ovennevnte og andre viktige spørsmål slik at rådene kan bli godt forberedt til å delta i ”høringen” om fremtidig, kirkelig organisering.