Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2012

 Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 21. februar 2012

 Til stede:

 Solveig Syvertsen Tønnesøl, Ole Martin Hodnebrog, Anne Mo Grimdalen, Jan Ask, Frode Borg Gundersen, Jostein Berg, Erling Stubhaug, Ragnhild Fønstelien, Helge Spilling og Jan Ivar Strømsodd.

 Forfall: Gerd Elsie Larsen og Per Kristian Finstad.

 

Sak 01/12  Protokoll fra Fellesrådets møte 8.12.11 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 8. desember 2011.   

Sak 03/12  Orienteringssaker, herunder informasjon fra KA om ny kirkeordning 

KA har utarbeidet et ”studiehefte om ny kirkeordning”.  Dette vil bli kjøpt inn og distribuert til menighetsrådene og fellesrådene.  Fellesrådet tar sikte på å drøfte de første tre kapitlene i studieheftet under neste møte. 

Sak 04/12  Årsregnskap og årsmelding for 2011 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner resultat- og balanseregnskap, årsmelding og regnskap for gravstedsmidler for 2011.

Sak 05/12  Statlig finansiering av trosopplæring i Grimstad fra 2012

Kirkesjefen orienterte om resultatet av forhandlingene i Vest-Nedenes prosti om tildeling av statlige trosopplæringsmidler til Eide, Landvik, Fjære og Grimstad menigheter fra 1. juli 2012.  Sum årlig ramme til Grimstads menigheter er fastsatt til kr. 1 115 000.  Beløpet vil ikke bli indeksregulert de nærmeste tre årene.  Fellesrådet vil fastsette hvordan beløpet skal fordeles på hver av menighetene etter at menighetsrådene er blitt gitt anledning til å uttale seg.

Sak 06/12  Eventuelt 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd delegerer fastsettelse av kirkesjefens lønnsvilkår til fellesrådets leder.