Grimstad kikelige fellesråd

Menighetsrådsmøter 2012

 

Protokoll fra møte i Fjære menighetsråd 5.12.2012.

 

Tilstede:         Sigrund Larsson, Egill Tesaker, Per Kristian Finstad, Eli Skaiaa, Kristin Haugaas, Helge Spilling, Solveig Syvertsen Tønnesøl, Berit Stiansen og Håkon Lindeberg.

 

Forfall:           Gerd Elsie Larsen

 

Sak 38/12

Godkjenning av referat fra møte 7.11.12

Vedtak:

Protokoll godkjent.

 

Sak 39/12

Møte med ansatte.

Kirketjenerne Håvard Backe og Helge Flaath møtte.

Både Helge og Håvard trives i jobben. De har nå fått en forutsigbar arbeidsplan helt frem til juli neste år. Begravelsene bestemmer mye av hverdagen.  Håvard og Helge har graving i hele Grimstad.  De trekker sjelden i fintøy i uka. Gro Hortemo tar mye av kirketjenerjobben i begravelser. De har ca. 80-90 gravferder i året. På kirkegården driver de nå med reguleringer av feltene for å få gravene på rad og rekke. Driftspersonale er underlagt kirkevergen og farter rundt på alle kirkegårdene.

Helge har et variert arbeid som fordeler seg med oppgaver som kirketjener, kirkegårdsarbeider og vaktmester for barnehagene på Fevik og i Østerhus.  Barnehagene ringer når de har behov.

Håvard nevnte at en del av interiøret i Fjære kirke er i faretruende dårlig forfatning. En benk er nå stengt. Planer for å fikse dette er sendt riksantikvaren. Menighetsrådet ble også oppfordret til å presse på for å få tåkeanlegg i kirken.

Utfordringene fremover er å få kommunale midler til fornyelse av maskinparken. Når det kommer en kirkegårdsutvidelse må også timene til drift økes. Flere kirkelige handlinger fører også til at tjenesten må økes. Hvis kvaliteten av arbeidet de utfører må ned p.g.a. økt arbeidsmengde vil de slite med motivasjonen i jobben.

Menighetsrådet ga Håvard og Helge ros for at det alltid er så velstelt på kirkegården og takket dem for jobben de gjør.

 

Sak 40/12

Budsjett 2013.

Jan Ivar Strømsodd orienterte om økonomien i trosopplæringen og fondet vi har i fellesrådet.

Vedtak:

Menighetsrådet tar budsjettet til orientering og kommer tilbake til det i første møte i 2013.

 

Sak 41/12

Handlingsplanen.

Vedtak:

Den foreslåtte handlingsplanen ble vedtatt med noen endringer. Planen legges ved protokollen.

 

 

Sak 42/12

Brev fra Dag Moen vedrørende gjerde mellom hans eiendom og barnehagen.

Jan Ivar Strømsodd har vært hos Dag Moen i dag for å se på mulige løsninger slik at barnehagebarna ikke kan kaste stein over gjerdet hans. Det er vanskelig å finne en god løsning. Stein må fjernes på barnehagesiden for å se om det hjelper. Dialogen må opprettholdes og en må komme tilbake med eventuelle tiltak senere.

 

Sak 43/12

Eventuelt.

Søknad fra Sammen om nøden om støtte.

Vedtak:

Menighetsrådet finner ikke å kunne gi en gave til dette formålet i år, men vil sette opp et offer i kirken til formålet neste år.

 

Orienteringssaker

Referat fra menighetsutvalgene.

 

Møtedatoer for våren blir: 12. februar, 16. april og 11.juni. NB! Dette er  tirsdager.

 

 

Referent

Anne Marie Midtbø