Grimstad kikelige fellesråd

Kirkelige handlinger

Vielse i Fjære.

Ønsker dere vielse i Fjære kirke eller Fevik Kirke ta kontakt med menighetskontoret på tlf. 37 09 01 13 for å avtale tid for vielse.

Noen måneder før vielse vil dere få tilsendt et brev med følgende opplysninger
:

 

Papirer som trengs

Det er folkeregisteret som foretar prøving av vilkårene for å inngå ekteskap. Dere må henvende dere dit for å få de nødvendige papirene. De kan også hentes på www.odin.dep.no/bfd , velg menypunkt Publikasjoner – blanketter og underpunkt Ekteskap.

De utfylte skjemaene leveres folkeregisteret i god tid før vielsen.

Når prøving er gjennomført utsteder folkeregisteret et dokument som kalles ”Prøvingsattest”. Presten som skal vie dere må ha denne attesten to uker før vielsen. Hvis dere krysser av nederst på skjemaet, Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkår, sender folkeregisteret prøvingsattesten direkte hit.

NB: VENNLIGST GI BESKJED I GOD TID OM DET SKULLE BLI FORANDRINGER MHT. DATO, KLOKKESLETT, STED FOR VIELSE ETC.!

Bekjentgjøring og forbønn.

Det er en gammel skikk at før en vielse fant sted ble den bekjentgjort i kirken ved en eller flere gudstjenester. Navnene på brudeparet ble da nevnt, og dag og sted for vielsen. Brudeparet var da også ofte selv til stede i gudstjenesten.

Dette er en gammel og vakker tradisjon vi gjerne vil ta vare på, og i kirkens alminnelige bestemmelser for vielser anbefales ordningen med følgende ord: ”Den forestående vigsel bør på forhånd bekjentgjøres gjennom kunngjøringene i en gudstjeneste, og brudeparet nevnes i forbønnen.”

Navnene på brudeparet nevnes altså i kunngjøringene i gudstjenesten, og det blir bedt for dere og fremtiden deres i bønnen etter kunngjøringene.

Ønsker dere at vielsen blir kunngjort og dere bedt for, vennligst gi beskjed til menighetskontoret.

Hvem som skal vie

I Fjære prestegjeld er det tre prester. De tre har ansvar for vielsene hver tredje uke. Dere vil før vielsen møte den presten som skal vie dere, til samtale. Vennligst ta kontakt med menighetskontoret i god tid for å få greie på hvilken prest som har tjenesteuke og for å avtale tid for vigselssamtale. I vigselsamtalen vil en blant annet bli litt kjent med hverandre, gå

igjennom programmet for vielsen og bli enige om hvilke salmer som skal synges.

Kontakt med prest og organist.

Salmer og sanger skal på forhånd godkjennes av forrettende prest. Vanlige salmer og sanger er ikke noe problem. Men sangene bør ha et innhold som passer inn i en vielse som også er en gudstjeneste. Videre skal det musikalske stoffet være godkjent på forhånd av kirkens organist.

Musikk i kirken

Kirkens organist drøfter gjerne forslag til musikk med dere.

Henvendelse menighetskontoret i Fjære. Kontortid: onsdag 0900 - 1100.

Om ekteskapsinngåelsen.

I kirkens bestemmelser for ekteskapsinngåelse, sies det også litt om meningen og innholdet, blant annet dette: ”Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning har både en juridisk og en kirkelig side.  Den handling som er ekteskapsstiftende etter samfunnets lovgivning, foretas for Guds ansikt, og er derfor en kirkelig handling av gudstjenestlig karakter. Enkeltelementer ved handlingen, som musikk, opplesning og andre innslag, må utformes i samsvar med dette.”

Ønsker om respekt for kirken og kirkestedet

Fjære kirke er en gammel middelalderkirke, med sitt preg og sin tradisjon. Vi ønsker at det blir tatt hensyn til dette ved alle kirkelige handlinger. Som en vet er det mange graver ved kirken, og området en kan bevege seg fritt på er derfor lite. Vi har ikke så mange regler, men i  respekt for kirken og gravene har vi noen ønsker: At det ikke benyttes rusmidler innenfor kirkens område (f.eks. champagne på kirketrappen). At det ikke blir kastet ris, fordi dette medfører ekstra arbeid for kirketjener og det er ikke vakkert for den neste vielsen. At man generelt opptrer respektfullt..

Pynting av kirken

Kirkens vakre utsmykning og intime preg reduserer behovet for ekstra pynting. Av hensyn til kirken og malingen ber en om at ingenting festes til kirkebenkene ved hjelp av tape, tegnestifter etc. En anbefaler at pyntingen i første rekke består av blomster på alteret, alterringen og blomstervaser på gulvet i alterpartiet. Bruk av stearinlys utover alterlysene må alltid avtales med kirketjener. Er det flere brudepar på samme lørdagen, kan disse avtale nærmere med hverandre om pynting. Opplysninger om dette, får dere på menighetskontoret.

Ta kontakt med kirketjener for å få utlevert nøkkel til kirken, senest kl. 14.00 dagen før vielsen tlf. 37 09 11 40.

Menighetskontoret har følgende åpningstider:

Mandag-torsdag 09:00-14:00

Fredag                10:00-13:00