Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2008

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelig fellesråd 25. mars 2008

 

 

Til stede:
Erling Stubhaug, Karin Pettersen, Anne G. Hodnebrog, Inger Theresie Nytræ, Kåre Drøsdal, Anne Mo Grimdalen, Lars Magne Tønnesøl, Svein Lilleaasen og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Frode Borg Gundersen

 

 

 

 

Sak 10/08  Godkjennelse av protokollen fra Fellesrådets møte 26.02.08

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 26. februar 2008.

 

Sak 11/08 Nytt fra menighetsrådene

 

Det ble orientert om menighetsrådenes møter og arbeid siden forrige fellesrådsmøte. 

 

Sak 13/08 Ombygging av Fevik kirke

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd vedtar å låne Fjære sokn inntil 2,5 millioner kroner med lineær, årlig nedbetaling over 15 år, første gang 31.12.2009, for å finansiere ombygging av Fevik kirke.   Renten fastsettes lik fellesrådets gjennomsnittlige innskuddsrente hos sin bankforbindelse med et påslag på 0,5 prosentpoeng.  Administrasjonen gis fullmakt til delvis å lånefinansiere investeringen dersom fellesrådets likviditet gjør dette nødvendig.  Lånekostnadene betjenes gjennom husleieinntekter fra Fevik barnehage.  Eventuelt udekket restbeløp innarbeides i fellesrådets driftskostnadsbudsjett for kirkelig virksomhet i Fjære sokn.  Til utvikling av utearealet i Fevik barnehage bevilges inntil kr. 200 000.  Investeringen belastes Fevik barnehages disposisjonsfond.