Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2008

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelig fellesråd 26. februar 2008

 

 

Til stede:

 

Erling Stubhaug, Karin Pettersen, Frode Borg Gundersen, Anne G. Hodnebrog, Inger Theresie Nytræ, Kari Gaare, Anne Mo Grimdalen, Lars Magne Tønnesøl, Svein Lilleaasen og Jan Ivar Strømsodd.

(Kari Gaare møtte som varamann for Kåre Drøsdal)

 

Forfall: Kåre Drøsdal, Bent Sætra og Inger Elise Berge, som var innkalt som varamann for Bent Sætra.

 

Sak 01/08  Valg av leder og nestleder i Grimstad kirkelig fellesråd

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd velger Anne Mo Grimdalen som leder og Inger Theresie Nytræ som nestleder i Grimstad kirkelig fellesråd fra 1. januar 2008 til 31. desember 2008.  Inger Theresie Nytræ velges som medlem av administrasjonsutvalget.

 

Sak 02/08  Godkjennelse av protokollen fra Fellesrådets møte 18.12.07

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 18. desember 2007. 

Sak 03/08 Nytt fra menighetsrådene

 

Det ble orientert om menighetsrådenes møter og arbeid siden forrige fellesrådsmøte. 

 

Sak 04/08 Orienteringssaker

 

Kirkesjefen orienterte om nye retningslinjer for dekning av de ansattes telekostnader og innkjøp av mobiltelefoner med tilbehør.  Dette har sammenheng med endrede skatteregler. 

 

Kirkesjefen orienterte også om nye regler om varsling som er tatt inn i arbeidsmiljøloven fra 2007.  I denne forbindelse forutsettes at virksomheten utarbeider egne rutiner for intern varsling som en del av HMS-arbeidet.  Administrasjonen vil gjennom arbeidsmiljøutvalget utvikle varslingsrutiner og legge disse frem for godkjennelse i Grimstad kirkelig fellesråd.

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd tar redegjørelsen om dekning av ansattes telekostnader og arbeidet med nye varslingsrutiner til orientering. 

Sak 05/08 Fellesrådets årsregnskap og årsmelding for 2007

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner det fremlagte resultat- og balanseregnskapet, årsmeldingen og regnskapet for gravstedsmidler for 2007.

Sak 06/08 Statistikk for timeforbruk på de ulike tjenesteoppgavene i 2007

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd tar redegjørelsen om statistikk for internt timeforbruk til orientering.

 

Sak 07/08 Utbygging av Fevik barnehage

Kirkesjefen orienterte om ombyggingsplan for Fevik kirke for å øke kapasiteten i Fevik barnehage og tilrettelegge for menighetens ungdomsarbeid og annet menighetsarbeid.

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd tar informasjonen om ombyggingsplan for Fevik kirke til foreløpig orientering og ber kirkesjefen om å fremlegge et konkret forslag til ombygging med investeringsramme innen neste møte.

Sak 08/08 Deling av oppholdsrom i Østerhus barnehage

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd vedtar å investere inntil kr. 40 000 i ny foldedør i Østerhus menighetsbarnehage.  Beløpet belastes barnehagens disposisjonsfond.

Sak 09/08 Eventuelt

 

Fellesrådet ønsker å få en presentasjon av det diakonale arbeidet i soknene i neste møte.

 

Møteplan våren 2008:

 

o       Tirsdag 25. mars kl. 1800

 

o       Tirsdag 20. mai

 

o       Tirsdag 17. juni