Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2009

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 17. november 2009

 

Til stede:

 

Frode Borg Gundersen, Anne G. Hodnebrog, Kåre Drøsdal, Karin Pettersen, Inger Theresie Nytræ, Anne Mo Grimdalen, Brit Eskedal, Svein Lilleaasen og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall:

Erling Stubhaug, Lars Magne Tønnesøl og Bent Sætra.

 

Sak 35/09  Godkjennelse av protokollen fra Fellesrådets møte 22.09.09

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 22. september 2009.

 

 


Sak 38/09
 Overdragelse av kirkelige eiendommer fra kommunen til fellesrådet


Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til fremtidige kirkegårdsarealer i Eide, Landvik og Fevik.

 


Sak 39/09 
Økonomirapport pr. 31.10.2009


Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd tar økonomirapporten for menighetsbarnehager og fellesråd pr. 31. oktober 2009 til etterretning.

 


Sak 40/09 
Budsjett for menighetsbarnehagene for 2010


Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner det fremlagte forslag til driftsbudsjett for Fevik og Østerhus menighetsbarnehager for 2010.

Sak 41/09  Frikort for ansatte og rådsmedlemmer til arrangementer i kirker og               kapeller

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd innfører frikortordning for de ansatte og medlemmer i menighetsråd og fellesråd til konserter og andre arrangementer i Grimstads kirker og kapeller.  Ordningen skal evalueres etter en prøveperiode på ett år.  Fellesrådsleder og kirkesjefen gis fullmakt til å utforme nærmere retningslinjer, som også må innarbeides i utleieavtalene for kirker og kapeller.  Frikort skal kun kunne benyttes for ledige, usolgte plasser. Vedtaket ble fattet mot én stemme.

 


Sak 42/09 
Honorar til valgfunksjonærer under menighetsrådsvalgene 2009


Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd gir fellesrådsleder og kirkesjefen fullmakt til å avgjøre størrelsen på godtgjørelse til valgfunksjonærene under høstens menighetsrådsvalg og hvordan denne skal formidles. Fremtidig godtgjørelse til valgfunksjonærer ved senere menighetsrådsvalg innarbeides i de årlige driftsbudsjetter.

 

Fellesrådsleder og kirkesjefen har etter møtet avgjort at det stilles til disposisjon en godtgjørelse stor kr. 200 for hver valgfunksjonær, i alt kr. 13 800.  Til Grimstad menighet overføres kr. 3 400 (17 personer), til Fjære menighet overføres kr. 4 600 (23 personer), til Landvik menighet kr. 3 800 (19 personer) og til Eide menighet kr. 2 000 (10 personer). 

Sak 43/09  Uttalelse til Rådmannens budsjettforslag for 2010

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd gir sin tilslutning til kirkesjefens forslag til innhold i en høringsuttalelse til Grimstad kommunene.

 


Sak 44/09 
Personalmatrise for Grimstad kirkelige fellesråd fra 2010


Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd tar den fremlagte personalmatrisen til orientering.

 


Sak 45/09 
Forskuttering av kommunens forpliktelse til å finansiere bevaringsplan i      Fjære


Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd forskutterer kr. 75 000 til å videreføre arbeidet med å utarbeide bevaringsplan for kirkegårder.

 

Sak 46/09  Fastsettelse av kirkesjefens lønn

Vedtak: Kirkesjefens lønn ble fastsatt.