Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2010

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 20. april 2010

 

 

Til stede:

 

Lars-Magne Tønnesøl, Ragnhild Terese Veimo Larsen, Erling Stubhaug, Jostein Berg, Ragnhild Fønstelien, Vidar Øvland, Anne Mo Grimdalen, Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug, Erling Dag Wirak, Helge Spilling og Jan Ivar Strømsodd.

Sak 16/10  Protokoll fra Fellesrådets møte 16.2.10
Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 19. januar 2010.

 

Sak 17/10 og 18/10  Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker
Menighetsrådene orienterte om dagens situasjon i rådene, og kirkesjefen gav en orientering om personalsituasjonen og status for noen av de prosjektene det arbeides med.

 

Sak 19/10  Revisjonsberetning fra Ernst & Young for regnskapsåret 2009

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd tar revisjonsberetningen for fellesrådets årsregnskap for 2009 til orientering.

 


Sak 20/10  Økonomirapport for første kvartal for fellesrådet og barnehagene

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd tar økonomirapporten for fellesrådet og barnehagene for første kvartal 2010 til etterretning.

 


Sak 21/10 
Fellesrådets personalplan

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner den fremlagte personalplanen og fordelingen av personalressurser på Fjære, Grimstad, Eide og Landvik menigheter.

 


Sak 22/10 
Livsfasepolitikk

Kirkesjefen orienterte om fellesrådets livsfasepolitikk, som ble vedtatt i sak 25/09, og dokumentasjon ble delt ut til fellesrådets medlemmer.  Fellesrådet vil under neste møte se på hvilke nåværende og fremtidige tiltak som ønskes videreført, avviklet eller igangsatt. 

 


Sak 23/10 
Møtegodtgjørelse for fellesrådets medlemmer

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd fastsetter møtegodtgjørelsen for fellesrådets medlemmer til kr. 600 pr. møte og inntil kr. 3 600 pr. år i perioden 1.1.2010 til 31.12.2013.  Beløpet inneholder reisegodtgjørelse og feriepenger og utbetales etterskuddsvis i desember hvert år. Vedtaket ble fattet med sju mot tre stemmer.


Sak 24/10  Eventuelt.

a.       Det ble foreslått å ta opp ressurs- og personalfordelingen mellom soknene til ny vurdering, og kirkesjefen ble bedt om komme tilbake til fellesrådet ned en sak om dette på et senere tidspunkt. 

b.      Fellesrådet ønsker å oppnevne et nytt bygningsutvalg med representanter fra hvert av menighetsrådene med sikte på å foreta en grundig gjennomgang av alle kirkebyggene.  Kirkesjefen ble bedt om å ta dette opp med menighetsrådene.

c.       Det arbeides med å utforme strategiplaner i de enkelte menighetene, og fellesrådet ønsker å samle de ferdige strategiplanene som grunnlag for en strategisk plan for Grimstad kirkelige fellesråd.

d.      Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg, som ble suspendert i desember 2009, er nå midlertidig faset inn igjen innenfor en nasjonal, økonomisk ramme på 500 MNOK.  Kirkesjefen og fellesrådsleder vil kontakte kommunens politiske ledelse for å avklare mulighetene for å søke Staten om finansiell bistand for prosjekter knyttet til Landvik kirke og Grimstad kapell.   Nedenfor gis eksempler på tiltak som omfattes av ordningen:

o reparasjon av fundament, grunnmur, dreneringsarbeid o.l.
o restaurering og istandsetting av gulv, vegger, vinduer, tårn, tak o.l.
o innvendig og utvendig overflatebehandling (maling, kalking) av vegger, vinduer og   tak når dette er begrunnet i en ekstraordinær vedlikeholdsinnsats
o utskifting av takrenner og nedløp
o tiltak for brann- og tyverisikring
o tiltak for økt tilgjengelighet og funksjonalitet for funksjonshemmede
o utskifting eller omfattende rehabilitering av elektrisk anlegg og VVS
o utskifting eller oppgradering av oppvarmingssystem og andre tiltak for bedre og      sikrere energibruk
o vedlikehold som på grunn av antikvariske hensyn er spesielt kostnadskrevende
    konservering

            o restaurering eller istandsetting av inventar og utsmykning
            o restaurering og istandsetting av orgler, eventuelt erstatning av orgler