Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2009

Grimstad kirkelige fellesråd

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd
22. september 2009

 

 

 

Til stede:

 

Erling Stubhaug, Hilde Storsæter, Frode Borg Gundersen, Anne G. Hodnebrog, Bent Sætra, Inger Theresie Nytræ, Anne Mo Grimdalen, Brit Eskedal, Svein Lilleaasen og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Lars Magne Tønnesøl, Kåre Drøsdal og Karin Pettersen.

 

 

 

Sak 28/09  Godkjennelse av protokollen fra Fellesrådets møte 16.06.09
Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 16. juni 2009

Sak 31/09  Økonomirapport pr. 31.08.2009 for fellesrådet og barnehagene
Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd tar økonomirapporten for menighetsbarnehager og fellesråd for annet tertial 2008 til etterretning.

Sak 32/09 
Ombygging av Fevik kirke
Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd vedtar å låne Fjære sokn inntil 1,5 millioner kroner med lineær nedbetaling over 20 år første gang 31.12.2009, for å ferdigstille ombyggingen av Fevik kirke.   Administrasjonen gis fullmakt til delvis å lånefinansiere investeringen dersom fellesrådets likviditet gjør dette nødvendig. 

Sak 33/09 
Driftsbudsjett for 2010 og handlingsprogram for 2010 - 2013
Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2010 og handlingsprogram for 2010 – 2013.