Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2009

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 16. juni 2009

 

 

 

Til stede:

 

Anne Mo Grimdalen, Frode Borg Gundersen, Kåre Drøsdal, Tom Heskestad, Erling Stubhaug,

Anne G. Hodnebrog, Karin Pettersen, Bent Sætra og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Lars Magne Tønnesøl, Inger Theresie Nytræ og Svein Einar Lilleaasen

 

 

 

Sak 18/09  Godkjennelse av protokollen fra Fellesrådets møte 21.04.09

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 21. april 2009

 

 

Sak 21/09  Økonomirapport pr. 31.05.2009 for fellesrådet og barnehagene

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd tar økonomirapporten pr. 31. mai 2009 til etterretning

 


Sak 22/09 
Økonomisk likebehandling av kistegraver og urnegraver

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd ber administrasjonen drøfte spørsmålet om økonomisk likebehandling av kistegraver og urnegraver med Grimstad kommune.

 


Sak 23/09 
Bedriftsabonnement for mobiltelefoner

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd gir kirkesjefen fullmakt til å fremforhandle og inngå avtale om bedriftsabonnement for mobiltelefoner til de ansatte.

 


Sak 24/09 
Rapport fra plankomitéen for ny kirke og kirkegård på Fevik

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd gir sin tilslutning til plankomitéens anbefalinger og konklusjon og ber Administrasjonen oversende rapporten til Biskopen og kommunen for videre behandling.

 


Sak 25/09 
Livsfasepolitikk

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner det fremlagte forslaget til Livsfasepolitikk og ber administrasjonen innarbeide kostnadene i budsjettforslaget til Grimstad kommune for 2010.

Sak 26/09  Søknad fra FMU om tilskudd
Vedtak: Grimstad bevilger kr. 45 000 til FMU som et engangstilskudd til drift av bussen. Beløpet belastes driftsregnskapet for 2009.