Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2008

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelig fellesråd 16. september 2008

 

Til stede:
Erling Stubhaug, Frode Borg Gundersen, Brit Øyerhamn Aamot, Karin Pettersen, Anne Mo Grimdalen,
Bent Sætra, Inger Theresie Nytræ, Lars Magne Tønnesøl, Svein Einar Lilleaasen og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Kåre Drøsdal

 

Sak 25/08  Godkjennelse av protokollen fra fellesrådets 17.06.08

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 17. juni 2008.

 

Sak  26/08 Nytt fra menighetsrådene

 

Det ble orientert om menighetsrådenes møter og arbeid siden forrige fellesrådsmøte. 

 

Sak  28/08Økonomirapport pr. 31. august 2007

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd tar økonomirapporten for menighetsbarnehager og fellesråd for annet tertial 2008 til orientering.

 

Sak  29/08Fastsettelse av festeavgift for kirkegårdene i Grimstad fra 2009

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd fastsetter avgiften for å feste et enkelt gravsted i ti år til kr. 1 250 og til kr. 2 500 for et dobbelt gravsted.  Vedtaket oversendes Grimstad kommunestyre for godkjennelse.  De nye satsene gjelder fra 1. januar 2009.

 

Sak  30/08 Driftsbudsjett 2009 og handlingsprogram for 2009 - 2012

 

Vedlikeholds- og investeringsbudsjettet ble diskutert under møtet, og kirkesjefen og fellesrådets leder fikk fullmakt til å utarbeide den endelige prioriteringsrekkefølgen i budsjettforslaget til Grimstad kommune.

 

Nedenfor vises en oppstilling av investeringsforslagene i prioritert rekkefølge fordelt på ”Investeringer for medlemmer i Den norske kirke” og ”Investeringer for alle trossamfunn”.

 

Investeringer i 2009 –

”Den norske kirke”

Beløp i NOK

Prioritet

Lynvernanlegg i Landvik kirke

150 000

1

Nye stoler og bord til Grimstad kirke

300 000

2

SUM

450 000

 

 

Investeringer i 2009 –

 ”Alle trossamfunn”

Beløp i NOK

Prioritet

Nye porter til Øvre Landvik kirkegård

50 000

3

Grimstad kapell -kunstnerisk utsmykning

400 000

4

Asfaltering av parkeringsplass på Frivoll

250 000[1]

5

SUM

700 000

 

I sum er Grimstad kirkelig fellesråds forslag til investeringsbudsjett for 2009 kr. 1 400 000 inkl. mva. Det faste, årlige beløpet på kr. 250 000 til kirkegårdsmaskiner er inneholdt i denne summen.

 

Posten om asfaltering av parkeringsplass på Frivoll var falt ut av saksfremstillingen til fellesrådsmøtet, og er lagt inn i budsjettforslaget i samråd med fellesrådets leder.  Tiltaket er et ”joint venture” mellom Frivold skole og Grimstad kirkelig fellesråd.

 

Vedlikeholdskostnader for kirkebygg og kirkegårder er en budsjettpost som vil svinge mye over tid, og bortsett fra ordinært, løpende vedlikeholdsarbeid, foreslås et mer omfattende vedlikehold neste år av Landvik kirke:

 

Budsjettpost 2009 –

”Den norske kirke”

Vedlikeholdsarbeider

Beløp i NOK, inkl. mva.

Reparasjon av Landvik kirke

Maling, beslag, takrenner og nytt gulv i våpenhus

1 050 000

 

Denne posten skal inkluderes i beregningen av tilskudd til andre trossamfunn.

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2009 og handlingsprogram for 2009 – 2012.

 

Sak 31/08  Opprettelse av ny stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd oppretter en ny 100 % stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider.

 

 Sak 32/08  Opprustning av uteareal i Østerhus barnehage

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd bevilger kr. 250 000 inkl. mva. til å utvikle utearealet i Østerhus barnehage.  Beløpet belastes årets driftsregnskap eller disposisjonsfondet.

 

Sak 33/08  Personalplan for Grimstad kirkelig fellesråd 2009 – 2013

 

I sak 22/08 ble sak om prosjektet AlfSam behandlet i forbindelse med at Kirkerådet avviklet prosjektfinansieringen med virkning fra 1.7.2008.  Diakon Arild Vassenden har vært prosjektleder for AlfSam i 20 % stilling.  Kirkesjefen har i samråd med fellesrådsleder besluttet å videreføre AlfSam ut året (frem til 31.12.2008) finansiert av et bundet fond for diakoni.  Fra 1.1.2009 vil prosjektet og prosjektlederstillingen bli avviklet.  Under fellesrådets møte 18.11.08 vil sak om endring i personalplan bli behandlet, og det vil da bli tatt stilling til om AlfSam-arbeidet skal videreføres innenfor rammen av ordinært driftsbudsjett.

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjente bruk av bundet diakonifond med inntil kr. 100 000 slik at diakonens 20 % prosjektstilling kan opprettholdes i perioden 1. juli – 31. desember 2008.  Prosjektet og prosjektlederstillingen avvikles pr. 31.12.2008.

 

Beslutning om endring i grunnbemanning og personalplan for Grimstad kirkelig fellesråd fra 2009 utsettes til neste møte.

 

Sak 34/08  Vektlegging av samlivsform ved ansettelser i Grimstad kirkelig fellesråd

 

Saken ble utsatt til neste møte i Grimstad kirkelig fellesråd.[1] Asfalteringen av parkeringsplassen er beregnet å koste kr. 500 000 inkl. mva.  Frivold skole fremmer i sitt budsjettforslag et forslag om en bevilgning på kr. 250 000 over skolebudsjettet.  Grimstad kirkelig fellesråd foreslår at restbeløpet, kr. 250 000 inkl. mva. bevilges over kirkebudsjettet.