Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2008

 

Grimstad kirkelig fellesråd

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelig fellesråd 18.11.08

 

 

 

 

Til stede:

 

Erling Stubhaug, Frode Borg Gundersen, Anne Mo Grimdalen, Anne G. Hodnebrog, Bent Sætra, Svein Einar Lilleaasen og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Kåre Drøsdal, Inger Theresie Nytræ, Lars Magne Tønnesøl og Karin Pettersen

 

 

 

 


Sak 36/08  
Godkjennelse av protokollen fra fellesrådets 16.09.08

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 16. september 2008.

 

 

Sak 37/08  Nytt fra menighetsrådene

 

Det ble orientert om menighetsrådenes møter og arbeid siden forrige fellesrådsmøte. 

 

 

Sak 39/08  Vektlegging av samlivsform ved ansettelser i Grimstad kirkelig fellesråd

 

Agder og Telemark bispedømmeråd har anbefalt fellesrådene i bispedømmet å vektlegge samlivsform som et moment ved ansettelser. 

 

Etter en debatt i fellesrådet ble det besluttet å ikke ta denne anbefalingen til følge. 

Sak 40/08  Utvikling av parkeringsplass på Grimstads nedlagte kirkegård

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd har vurdert de kirkelige hensyn i forhold til utvikling av parkeringsareal på den nedlagte kirkegården på nordsiden av Grimstad kirke.  Fellesrådet mener at det ut fra pietetshensyn ikke er ønskelig å foreta en gjennomgravning av området.  Fellesrådet er av den oppfatning at å anlegge gressarmeringsstein vil kunne være en god og pietetsfull løsning for parkeringsarealet.  Administrasjonen anmodes om å sende en henvendelse om dette til Grimstad kommune samt avklare formalitetene i saken med Kultur- og kirkedepartementet.

 

 

Sak 41/08 Økonomirapport pr. 31. november 2008

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd tar økonomirapporten pr. 31.10.2008 til orientering.

 

 

Sak 42/08  Budsjett for menighetsbarnehagene for 2009

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner det fremlagte driftsbudsjettet for Østerhus og Fevik menighetsbarnehager for 2009.

Sak 43/08  Høringsuttalelse til Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram   for perioden 2009 - 2012

 

Fellesrådet har studert Rådmannens mange kutt i fellesrådets drifts-, vedlikeholds- og investeringsbudsjett.  Kirkesjefen ble bedt om å vektlegge spesielt behovet for å utbedre og male Landvik kirke når han skal utforme høringsuttalelsen om budsjettet til Grimstad kommune.

 

Sak 44/08  Personalplan for Grimstad kirkelig fellesråd 2009 – 2013

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner å utvide personalplanen med 0,6 årsverk.  Forslag til stillingsendringer vil bli behandlet under fellesrådets møte i desember.

 

Sak 45/08  Flytting av alterpartiet i Landvik kirke

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner det fremlagte forslaget til flytting av alterpartiet i Landvik kirke.

 

Sak 46/08  Eventuelt

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner det nye flygelet for bruk i Grimstad kirke.