Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2009

 

Grimstad kirkelig fellesråd

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelig fellesråd 17. februar 2009

 

 

 

Til stede:

 

Lars Magne Tønnesøl, Erling Stubhaug, Anne Mo Grimdalen, Inger Theresie Nytræ, Anne G. Hodnebrog, Karin Pettersen, Kåre Drøsdal, Bent Sætra, Svein Einar Lilleaasen og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Frode Borg Gundersen

 

 

 

 

 

Sak 01/09  

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd gjenvelger Anne Mo Grimdalen som leder og Inger Theresie Nytræ som nestleder i Grimstad kirkelig fellesråd fra 1. januar 2009 til 1. desember 2009.

 

 

Sak 02/09  Godkjennelse av protokollen fra fellesrådets 16.12.08

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 16. desember 2009.

 

 

Sak 03/09  Nytt fra menighetsrådene

Det ble orientert om menighetsrådenes møter og arbeid siden forrige fellesrådsmøte. 

 

 

Sak 04/09  Orienteringssaker

Kirkesjefen orienterte om Kirkedepartementets avgjørelse om å gi dispensasjon i forhold til å kunne legge fast dekke på den nedlagte kirkegården ved Grimstad kirke.  Brevet fra Departementet ble referert.  Departementet forutsetter at Grimstad kommune og Grimstad kirkelig fellesråd finner frem til en løsning som begge parter kan godta.

 

Sak 05/09  Fellesrådets årsregnskap og årsmelding for 2008

 

Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner det fremlagte resultat- og balanseregnskapet, årsmeldingen og regnskapet for gravstedsmidler for 2008.

Sak 06/09  Ombygging av Fevik kirke

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd vedtar å låne Fjære sokn inntil 3,0 millioner kroner med nedbetaling over 25 år etter annuitetsprinsippet første gang 31.12.2009, for å finansiere ombygging av Fevik kirke.   Renten fastsettes lik fellesrådets gjennomsnittlige innskuddsrente hos sin bankforbindelse med et påslag på 0,5 prosentpoeng.  Administrasjonen gis fullmakt til delvis å lånefinansiere investeringen dersom fellesrådets likviditet gjør dette nødvendig.  Lånekostnadene betjenes gjennom husleieinntekter fra Fevik barnehage.  Eventuelt udekket restbeløp innarbeides i fellesrådets driftskostnadsbudsjett for kirkelig virksomhet i Fjære sokn. 

 


Sak 07/09  Utvikling av utearealet ved Østerhus arbeidskirke

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd vedtar å investere inntil kr. 350 000 ekskl. mva. til utvikling av utearealet i Østerhus menighetsbarnehage.  Beløpet belastes barnehagens disposisjonsfond.

 

Sak 08/09  Eventuelt

 

BRUDEBIBLER.

 

Under eventuelt tok kirkesjefen opp en forespørsel om å finansiere brudebibler til brudepar som vies i Grimstads kirker.  Som kjent er Fjære kirke meget etterspurt som vielseskirke, og tidligere ble derfor Fjære sokn i urimelig grad belastet for disse innkjøpene.  I Sak 25/06 bevilget fellesrådet midler til innkjøp av brudebibler til bruk i alle Grimstads kirker.  Lageret er nå tømt, og kirkesjefen fremsatte forslag om en bevilgning for å foreta et nytt innkjøp.  Ved et større, samlet innkjøp ser det ut til å være mulig å fremforhandle en fordelaktig pakkepris.

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd vedtar å bevilge inntil kr. 35 000 inkl. mva. for innkjøp av brudebibler til Grimstads kirker.  

 

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE – KONSEKVENSER FOR KIRKEBYGG

 

KA gav i desember 2008 tilbakemelding til Kirkedepartementet om at vedlikeholdstiltak for mer enn 1 milliard kunne igangsettes i 2009 i forbindelse med Regjeringens krisepakke.  Regjeringen valgte under lanseringen av krisepakken mandag 26. januar 2009 å la finansielle midler for vedlikehold av kirkebygg inngå i en pott på 3,2 milliarder som blir tilført kommunene til vedlikehold og rehabilitering.

 

Det er derfor opp til kommunestyret å ta stilling til i hvilket omfang kirkene skal få sin andel av de ekstraordinære midlene som er bevilget.  Profilen på tiltakspakken understreker at drift og vedlikehold av kirkebygg er et økonomisk ansvar for kommunene, og kommunene må derfor vurdere tiltak for kirkebygg på linje med kommunens egen bygningsmasse. Dette kommunale ansvaret ble bekreftet i det tverrpolitiske forliket på Stortinget om stat/kirke i 2008.  Kommunens finansielle ansvar er blitt ytterligere forsterket av nåværende Regjering ved at de har kuttet og/eller fjernet tilskuddsordninger til fellesrådene.

 

Fellesrådet diskuterte hvilke vedlikeholdstiltak som bør prioriteres i forbindelse med krisepakken og fattet følgende vedtak.

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd ber Grimstad kommunestyre bevilge kr. 300 000 inkl. mva. til vedlikehold av kirkebygg i forbindelse med Regjeringens krisepakke til kommunene.  Fellesrådet ønsker å disponere bevilgningen til å pusse opp Fevik kirkes hovedetasje, bygge om inngangspartiet og utvide garderobefasilitetene samt pusse opp kontor, kjøkken og sanitærrom i kirkens vestfløy.  Bevilgningen vil også bli benyttet til å fullføre vedlikeholdsarbeidene på Landvik kirke.