Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2011

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 21. juni 2011

 Til stede:  

Anne Mo Grimdalen, Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug, Erling Stubhaug, Ragnhild Fønstelien, Ragnhild Terese Veimo Larsen, Lars-Magne Tønnesøl, Knut Aston Eikrem, Erling Dag Wirak og Jan Ivar Strømsodd.

 Forfall: Helge Spilling.

  Sak 17/11  Protokoll fra Fellesrådets møte 12.4.11

 Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 12. april 2011.   

 

Sak 18/11 og 19/11  Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker

 Menighetsrådene orienterte om dagens situasjon i rådene og aktuelle saker som har vært eller er til behandling.  

 Sak 20/11  Økonomirapport pr. 31. mars 2011

 Vedtak:

 Grimstad kirkelig fellesråd tar økonomirapporten for menighetsbarnehager og fellesråd pr. 31. mai 2011 til etterretning.

 Sak 21/11  Søknad om støtte til konfirmantarbeidet

 Saken ble utsatt til neste møte.  Kirkesjefen vil innhente opplysninger om hvor mye merarbeid de ”frivillige konfirmantturene” påfører de ansatte.  En beregning av merkostnadene vil bli foretatt innen neste fellesrådsmøte.

 Sak 22/11  Økonomireglement for fellesrådet og menighetsrådene

 Saken ble utsatt til neste møte.  Kirkesjefen vil se nærmere på de innspillene som er kommet fra menighetsrådene og legge frem justert forslag til nytt økonomireglement innen neste møte.

 Sak 23/11  Rutinebeskrivelse for kjøring på kirkegårdene og åpning/lukking av porter

 Saken ble utsatt til neste møte.  Flere innspill fra menighetsrådene ble diskutert, og kirkesjefen vil studere disse nærmere og fremme et justert forslag til ny rutinebeskrivelse innen neste møte.

 

Sak 24/11  Eventuelt

 Under ”Eventuelt” ble det minnet om at fellesrådet ønsker å få tilsendt protokollene fra menighetsrådsmøtene.