Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2011

Grimstad kirkelige fellesråd

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 12. april 2011

 

 

 

 

 

Til stede:

Anne Mo Grimdalen, Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug, Erling Stubhaug, Ragnhild Fønstelien, Ragnhild Terese Veimo Larsen, Lars-Magne Tønnesøl, Helge Spilling, Erling Dag Wirak og Jan Ivar Strømsodd.

Forfall: Jostein Berg, Vidar Øvland og Tom Heskestad.

 

 

Sak 06/11 Protokoll fra Fellesrådets møte 15.2.11

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 15. februar 2011.

 

 

 

Sak 07/11 og 08/11 Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker

Menighetsrådene orienterte om dagens situasjon i rådene og aktuelle saker som har vært eller er til behandling. I forbindelse med de kommende menighetsrådsvalgene ble behovet for å endre soknegrenser diskutert. Etter at Departementet ikke godkjente fellesrådets søknad om å innføre fri stemmerett og valgbarhet til de ulike kirkesokn i Grimstad uavhengig av kirkemedlemmets bostedsadresse, er det viktig å gå videre i arbeidet med å revidere og utarbeide nye soknegrenser.

Kirkesjefen orienterte om:

§ Kirkebrannen i Porsgrunn og brannsikringstiltak i Grimstad

§ Gjennomført prostiopplæring om gudstjenestereformen

§ Siste nytt om arbeidet med kirkereform og grunnlovsendringer

§ Tilsagn om statlig rentekompensasjon til Østerhus/Landvik menighet

§ Biskopens initiativ for å holde kirkene åpne på dagtid generelt og i turistsesongen spesielt

§ Gjenvalget av kirkesjef Jan Ivar Strømsodd som leder av kirkevergelaget og som medlem av Lederforumet i Norges kirkevergelag

§ Arbeidsmiljøutvalgets arbeid

§ Samarbeidet mellom kirkesjefen og prosten

§ Planene om å innføre felles innkjøp av oblater til nattverd, og der alle oblatene er glutenfrie. Et mindre antall ”store oblater” kjøpes inn til nattverdsutdelerne

§ Anbudsåpningen for oppdraget med å male Fjære kirke

 

Sak 09/11 Revisjonsberetning for 2010

Vedtak:

Grimstad kirkelige fellesråd tar revisjonsberetningene fra Ernst & Young for fellesrådets årsregnskap og fellesrådets gravstedsmidler til orientering. 

 

 

Sak 10/11 Økonomirapport pr. 31. mars 2011

Vedtak:

Grimstad kirkelig fellesråd tar økonomirapporten for menighetsbarnehager og fellesråd for første kvartal 2011 til etterretning.

 

 

 

Sak 11/11 Nytt økonomireglement

Vedtak:

Grimstad kirkelige fellesråd tar forslag til nytt økonomireglement til foreløpig orientering, og ber administrasjonen oversende forslaget til menighetsrådene for uttalelse.

 

 

 

Sak 12/11 Endring i vedtektene i Fevik menighetsbarnehage

Vedtak:

Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner endringen i vedtektene for Fevik barnehage som det ble fattet vedtak om i Fjære menighetsråd, sak 36/10.

 

 

 

Sak 13/11 Frikort for ansatte og rådsmedlemmer

Vedtak:

Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner de fremlagte retningslinjene for utstedelse og bruk av frikort for ansatte og rådsmedlemmer.

 

 

 

Sak 14/11 Rutinebeskrivelse for kjøring på kirkegårdene og for åpning/lukking av porter.

Vedtak:

Grimstad kirkelige fellesråd tar forslaget til rutinebeskrivelse for kjøring på kirkegårdene og for åpning/lukking av porter til foreløpig orientering, og ber administrasjonen oversende forslaget til menighetsrådene for uttalelse.

 

 

 

Sak 15/11 Låneavtale med Fjære menighetsråd for kjøp av buss.

Vedtak:

Grimstad kirkelige fellesråd låner Fjære menighet inntil NOK 1 200 000,- til kjøp av buss. Lånet nedbetales lineært over 10 år. Renter belastes årlig og etterskuddsvis den 31.12, og rentefoten følger fellesrådets flytende rente på sine bankinnskudd med et påslag på 0,5 prosentpoeng.

 

 

 

Sak 16/11 Eventuelt

Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug refererte til at fellesrådet i desember 2008 vedtok å ikke etterkomme Biskopens anmodning til fellesrådet om å legge vekt på samlivsform hos søkere til ledige stillinger i Grimstad kirkelige fellesråd.

Vorhaug bad om at denne saken blir tatt opp til ny behandling i fellesrådet. Vorhaugs forslag fikk kun to stemmer. Dette betyr at saken ikke tas opp til ny behandling.