Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2010

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 14. desember 2010

 

  

Til stede:

  

Anne Mo Grimdalen, Vidar Øvland, Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug, Erling Stubhaug, Ragnhild Fønstelien, Ragnhild Terese Veimo Larsen, Lars-Magne Tønnesøl, Helge Spilling, Jostein Berg, Erling Dag Wirak og Jan Ivar Strømsodd.

  

 

 

Sak 51/10  Protokoll fra Fellesrådets møte 16.11.10

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 16. november 2010.

 

 

Sak 52/10 og 53/10  Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker

 

Menighetsrådene orienterte om dagens situasjon i rådene. 

 

 

Sak 54/10  Valg av arbeidsutvalg

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd oppnevner fellesrådets leder, nestleder og kirkesjef som medlemmer i fellesrådets arbeidsutvalg.

 

 

Sak 55/10  Prognose for driftsregnskapet pr. 31.12.2010 for fellesrådet og barnehagene

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd tar den fremlagte prognosen for årets driftsregnskap for fellesrådet og barnehagene til etterretning.

 

 

Sak 56/10  Budsjett for menighetsbarnehagene for 2011

 

Inntektssiden i budsjettet er ikke kjent med unntak av foreldrebetalingen.  Forslag til drifts- og lønnsbudsjett bygger på en videreføring av dagens profil og kvalitetsnivå i begge barnehager.  Kirkesjefen fremlegger forslag til endringer i driftsbudsjettet så snart det foreligger informasjon om størrelsen på det offentlige tilskuddet for våre barnehager.

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte driftsbudsjettet for Østerhus og Fevik barnehager.

 

 

Sak 57/10  Budsjett og handlingsprogram for kirkesektoren i 2011

 

Fellesrådslederens og kirkesjefens brev av 10.12.2010 til de politiske gruppelederne ble referert.  Den 16. desember vedtok kommunestyret i all hovedsak å etterkomme de forslag til omdisponering som fremkom i ovennevnte brev.  Kommunestyrets vedtak ble: 

 

”Forslag om å bevilge kr. 2 millioner i 2012 og kr. 4 millioner i 2013 til ”nye gravplasser

ved Fjære Kirkegård” endres til ”å utvikle nye gravplasser i Fjære Sogn”.

Kr. 200.000 avsatt i budsjett for 2011 til skjøtselsplan for kirkegårder, omdisponeres

til planarbeid og grunnundersøkelser for kirkegård på Gården Fevik, dersom

kommuneplanen vedtas om bruk av Gården Fevik til gravplasser.”

 

 

Sak 58/10  Endringer i gravferdsloven og kirkeloven

 

Kirkesjefen orienterte.

 

 

Sak 59/10  Fastsettelse av kirkesjefens lønn

 

Vedtak: Kirkesjefens lønn ble fastsatt.

 

 

Sak 60/10  Eventuelt

 

Det ble fastsatt møtedatoer for våren 2011: Tirsdagene 22. februar, 12. april og 21. juni.