Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2010

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 16. november 2010

 

Til stede:

 

Anne Mo Grimdalen, Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug, Ragnhild Fønstelien, Ragnhild Terese Veimo Larsen, Lars-Magne Tønnesøl, Svein Einar Lilleaasen, Jostein Berg, Erling Dag Wirak og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Vidar Øvland, Erling Stubhaug og Helge Spilling.

 

 

 

Sak 43/10  Protokoll fra Fellesrådets møte 21.9.10

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 21. september 2010.

 

Sak 44/10 og 45/10  Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker

 

Menighetsrådene orienterte om dagens situasjon i rådene, og det ble gitt en orientering om aktuelle saker, herunder det lokale lønnsoppgjøret.   

 

Sak 46/10  Økonomirapport for perioden 1.1. – 31.10 2010 for fellesrådet og barnehagene

 

Kirkesjefen har påklaget vedtaket om kommunalt tilskudd til Fevik barnehage for 2010.

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd tar økonomirapporten for fellesrådet og barnehagene for perioden

1. januar – 31. oktober 2010 til etterretning.

 

Sak 47/10  Rådmannens forslag til kirkebudsjett

 

Fellesrådet drøftet kirkebudsjettet for 2011.  Rådmannen har ikke foreslått å bevilge finansielle midler til fellesrådets vedtatte handlingsprogram.  Fellesrådet bad leder og kirkesjef om å utforme en høringsuttalelse til kommunestyret med basis i det prioriterte handlingsprogrammet i budsjettbrevet og drøftelsene under møtet.

 

Sak 48/10  Endringer i gravferdsloven og kirkeloven

 

Saken ble utsatt.

 

Sak 49/10  Tusenårsbygg ved Fjære kirke

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner de fremlagte planer til nytt tusenårsbygg ved Fjære kirke.

 

Sak 49/10  Eventuelt

 

Det ble fastsatt ny møtedato for neste fellesrådsmøte: Tirsdag 14. desember 2010 kl. 17:00.