Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2010

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 21. september 2010

 

Til stede:

 

Anne Mo Grimdalen, Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug, Ragnhild Fønstelien, Ragnhild Terese Veimo Larsen, Lars-Magne Tønnesøl, Vidar Øvland, Helge Spilling, Erling Stubhaug, Jostein Berg, Erling Dag Wirak og Jan Ivar Strømsodd.

 

Sak 35/10  Protokoll fra Fellesrådets møte 16.6.10

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 16. juni 2010.

 

Sak 36/10 og 37/10  Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker

 

Menighetsrådene orienterte om dagens situasjon i rådene, og kirkesjefen gav en orientering om aktuelle saker.  Det ble orientert om fremdriften i saken om ny gravlund på Gården Fevik.  Det ble i denne sammenheng anbefalt om å samarbeide også med Grimstad kommunes folkehelsekoordinator i å tilrettelegge arealene på Gården Fevik for alment friluftsliv og rekreasjonsområde i kombinasjon med gravlunder og urnelunder. 

 

Sak 38/10  Økonomirapport for perioden 1.1. – 31.8 2010 for fellesrådet og barnehagene

 

Korrigert økonomirapport er vedlagt.

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd tar økonomirapporten for fellesrådet og barnehagene for perioden

1. januar – 31. august 2010 til etterretning.

 

Sak 39/10  Driftsbudsjett for 2011 og handlingsprogram for 2011 - 2014

 

Det fremlagte handlingsprogrammet ble drøftet under møtet, og fellesrådet vedtok en prioriteringsrekkefølge for de ulike tiltakene som var foreslått i investeringsbudsjettet.  Vedtaket om dette er innarbeidet i det vedlagte budsjettbrevet til Grimstad kommune.

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2011 og handlingsprogram for 2011 – 2014.

 

Sak 40/10  Anskaffelse av lydsystem til Landvik kirke

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd bevilger netto kr. 20 000 til anskaffelse av nytt lydsystem i Landvik menighet.

 

Sak 41/10  Eventuelt

 

Unntatt offentlighet.