Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2011

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 15. februar 2011

 

 

 

Til stede:

 

 

Anne Mo Grimdalen, Vidar Øvland, Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug, Erling Stubhaug, Ragnhild Fønstelien, Ragnhild Terese Veimo Larsen, Lars-Magne Tønnesøl, Helge Spilling, Jostein Berg, Erling Dag Wirak og Jan Ivar Strømsodd.

 

 

 

Sak 01/11  Protokoll fra Fellesrådets møte 14.12.10

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 14. desember 2010 med unntak av sak 56/10.  Det nye vedtaket i sak 56/10 er:

 

”Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte driftskostnads- og lønnsbudsjettet for Østerhus og Fevik menighetsbarnehager.”

 

 

Sak 02/11 og 03/11  Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker

 

Menighetsrådene orienterte om dagens situasjon i rådene.  Kirkesjefen orienterte om:

 

§        Fellesrådets og menighetsrådenes nylige sertifisering som miljøfyrtårn

§        Taklekkasje i Fevik kirke

§        Vedlikeholdsrutiner for Fjære kapell

§        Utforming av rutinebeskrivelse/reglement for kjøring på kirkegårdene og til kapeller og kirker

§        Fremdriften for arbeidene ved Grimstad kapell, herunder Nupens utsmykning

§        Anbudsforberedelsene for oppdraget med å male Fjære kirke

 

 

Sak 04/11  Årsregnskap og årsmelding for 2010

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte resultat- og balanseregnskapet, årsmeldingen og regnskapet for gravstedsmidler for 2010.

 

 

Sak 05/11  Eventuelt

 

Det fremkom ønske om at protokollene fra menighetsrådenes møter også sendes til fellesrådets medlemmer.  Dette vil rutinemessig bli innarbeidet i tilknytning til utsendelse av sakspapirer til fellesrådets møter.

 

Ord for dagen 12. april: Eides representanter. Ord for dagen 21. juni: Vidar Øvland.