Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2010

Grimstad kirkelige fellesråd

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 16. juni 2010

 

Til stede:

 

Tom Heskestad, Inger Elise Berge, Erling Stubhaug, , Ragnhild Fønstelien, Anne Mo Grimdalen, Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug, Erling Dag Wirak, Helge Spilling og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Jostein Berg, Ragnhild Terese Veimo Larsen, Lars-Magne Tønnesøl og Vidar Øvland

 

 

 

Sak 25/10  Protokoll fra Fellesrådets møte 20.4.10

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 20. april 2010.

 

Sak 26/10 og 27/10  Nytt fra menighetsrådene og orienteringssaker

 

Menighetsrådene orienterte om dagens situasjon i rådene, og kirkesjefen gav en orientering om aktuelle saker.

 

Sak 28/10  Økonomirapport for perioden 1.1. – 31.5 2010 for fellesrådet og barnehagene

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd tar økonomirapporten for fellesrådet og barnehagene for perioden

1. januar – 31. mai 2010 til etterretning.

 

Sak 29/10  Dagens situasjon i menighetsbarnehagene

 

Rigmor Vardaasen og Ingunn Jerstad redegjorde for hvordan barnehagene har tilpasset seg nye rammebetingelser gjennom blant annet å utvide kapasiteten og videreutvikle kvaliteten på barnehagenes tilbud.  Styrerne orienterte også om den praktiske hverdagen i en menighetsbarnehage, det pedagogiske arbeidet og om samarbeidet med de kirkelige ansatte.

 

Sak 30/10  Handlingsplanen for kirkebygg

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd tar redegjørelsen om mulig finansiering nye orgler i Fjære og Landvik kirker, nye sitteplasser i Landvik kirke og kunstnerisk utsmykning av Grimstad kapell til orientering.

 

Sak 31/10  Valg av medlemmer til fellesrådets bygningsutvalg

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd oppnevner Olaug Ingeborg Hofgaard-Espeland, Torgeir Thorsen, Gunnar Vardaasen og Astrid S. Sandkjær til medlemmer i Fellesrådets bygningsutvalg for perioden 2010 – 2013.

 

Sak 32/10  Livsfasepolitikk

 

Fellesrådet ønsker å komme tilbake til saken i forbindelse med neste års budsjett og Rådmannens behandling av Grimstad kommunes livsfasepolitikk.

 

Sak 33/10  Vedtektsendring i Fevik barnehage

 

Forslaget til endrede vedtekter i Fevik barnehage oversendes til Fjære menighetsråd.