Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2011

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd

8. desember 2011

 Til stede:  

Ole Martin Hodnebrog, Per Kristian Finstad, Gerd Elsie Larsen, Anne Mo Grimdalen, Jan Ask,

Frode Borg Gundersen, Jostein Berg, Erling Stubhaug, Ragnhild Fønstelien, og Jan Ivar Strømsodd.

 Forfall: Helge Spilling

  

Sak 43/11  Protokoll fra Fellesrådets møte 29.11.11

 Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 29. november 2011.   

 

 

Sak 44/11  Valg av leder og nestleder i fellesrådet og et medlem i administrasjonsutvalget

 Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd velger Erling Stubhaug som leder, Gerd Elsie Larsen som nestleder og Per Kristian Finstad som medlem av administrasjonsutvalget for perioden desember 2011 til og med 31.12.2012.

 Sak 47/11  Møtegodtgjørelse for fellesrådets medlemmer

 Vedtak:

 Grimstad kirkelige fellesråd viderefører gjeldende satser for møtegodtgjørelse for fellesrådets medlemmer for budsjettåret 2012.

 Sak 48/11  Driftsbudsjett for 2012 for Grimstad kirkelige fellesråd

 Under gjennomgangen av driftsbudsjettet ble det stilt spørsmål om fellesrådets inntektsside, under avsnittet ”andre kirkelige formål”.  Denne posten er budsjettert med kr. 1 950 800, fordelt på Eide med kr. 248 000, Landvik kr. 688 000, Fjære kr. 980 000, fellesrådet kr. 34 000 og Grimstad kr. 0.  I tabellen nedenfor viser grunnlaget for disse inntektene.

  

Inntektssted

Beløp i NOK

Forklaring

Eide

248 000

Fellesrådet har en avtale med Staten v/Agder og Telemark bispedømmeråd som sikrer dekning av personalkostnadene for kateketen i Eide

Landvik

688 000

Landvik menighet dekker gjennom givertjeneste 40 % av ungdomsdiakonens lønnskostnader.  Posten inneholder også statlig dekning av personalkostnadene for kateketen i Landvik.

Fjære

980 000

Fjære menighet har siden 2004 vært engasjert av Kirkerådet til å utvikle innhold, metode og materiell for ”ny trosopplæring”.  Dette engasjementet videreføres i 2012, og driftsinntektene finansierer lønnskostnader og aktivitetsmidler for ”ny trosopplæring”.

Fellesrådet

34 000

Fellesrådet henter inn inntekter til å drifte AlfSam (aktivitetsmidler) fra Grimstad kommune, ofringer og deltageravgifter. 

Grimstad

0

Det foreligger ingen inntektsbringende aktiviteter for ”andre kirkelige formål” i Grimstad.

 Vedtak:

 Det fremlagte driftsbudsjettet for Grimstad kirkelige fellesråd for 2012 godkjennes.

 Sak 49/11  Eventuelt.

 Representantene fra Fjære påtar seg å innlede neste fellesrådsmøte.

 Møteplan 2012:

 Tirsdag 21. februar

Tirsdag 17. april

Tirsdag 19. juni