Grimstad kikelige fellesråd

Aktuelt

Aktuelle linker

Visitasmelding 2010

1      INNLEDNING

Her følger en oversikt over det som har skjedd i Grimstad menighet siden forrige visitas i 1999.

 

2      PRESTEGJELDET

2.1    Grenser, folketall, kirkemedlemskap

Ut i fra medlemsregisteret ser vi at Grimstad sokn har i dag 2841 medlemmer. Dette tallet holder seg ganske stabilt. Ved forrige visitas hadde Grimstad 2822 medlemmer. Sokneinndelingen i kommunen følger i hovedsak de gamle kommunegrensene. Dette betyr at Grimstad sokn ikke har de største vekstmulighetene, siden bykjernen er tett utbygget allerede.

 

2.2    Lokalsamfunnet – kultur- og samfunnsliv

Grimstad sokn har et rikt og variert kulturliv med mange ulike aktører. Det finnes et stort engasjement både innen sang- og musikk, innen litteratur, teater og film og innen ulike idrettsaktiviteter. En rekke humanitære og kristne organisasjoner driver et aktivt arbeid i byen.

Samarbeidet og forståelsen mellom de ulike miljøene er åpent og tillitsfullt.

Gjenåpningen av Amfiet på Kirkeheia i juni d.e. markerer både bredden og samholdet mellom de ulike deler av lokalsamfunnet.

 

2.3    Tilknytning til kirken

Kirken i Grimstad har en relativ stor og stabil gudstjenestedeltagelse. Deltagelsen især rundt familiegudstjenestene har vært økende de senere årene. Vi har også inntrykk av at kirken er av stor betydning for svært mange ved viktige begivenheter i hjem og familie. Et spesielt trekk,  er at for en del av menighetens medlemmer er Fjære kirke deres sermonialkirken både i sorg og glede. Tilflytting til sentrum de siste årene har tilført menigheten flere nye gudstjenestedeltakere. Samtidig må vi erkjenne at det gjenstår mye før vi kan si oss fornøyd med engasjementet rundt kirkens tro og liv.

 

3      KIRKEBYGG OG KIRKEGÅRDER

v/kirkevergen

3.1 Kirkebygg

Grimstad kirke

Grimstad kirke fra 1881 er vakker og stor trekirke. Den fremstår i dag som godt vedlikeholdt. I 2006 fikk kirken reparert hele skifertaket, kirken ble malt utvendig og utstyrt med lynvernanlegg. Det ble også lagt inn nytt el-inntak for å kunne knytte fremtidig oppvarming av bygget til uavhengige energikilder. I 2004 ble kirkekjelleren renovert på dugnadsinnsats. I 2008/9 fikk kirken nytt lysanlegg i kordelen og det ble installert videokanon for fremvisning på storskjerm. I 2009 ble noen av kirkebenkene tatt ut for å gi plass til kjærkommen tumleplass til både sittegrupper og kirkekaffeplass.

 

 

Grimstad kapell

Grimstad kapell ble bygget i 1925 og det ble foretatt en større restaurering i 1984. Etter dette er kapellet dårlig vedlikeholdt med unntak av en del av ytterveggene som fikk fjernet gammel puss og påført ny kalkpuss i 2006. I løpet av sommeren 2010 blir resten av bygget utvendig behandlet og bygget får ventilasjonsanlegg og nytt kjøleanlegg til bårerommet.

 

3.2 Grimstad kirkegård

Grimstad kirkegård fremstår i dag som velholdt. En del av de gamle trærne har dødd ut av sykdom og er fjernet. Vi sørger spesielt over hagtorn alleen mot kapellet. Vi har nyplanting under vurdering. I 2003 ble kirkegården utvidet, men pågrunn av omrørte masser som har fått stabilisert seg er den ikke tatt i bruk før i år. Også her arbeider vi med en bevaringsplan for gravminner. Kirkegården er tilfredsstillende utstyrt med maskiner til å utføre arbeidet.

 

3.3 Driftsbygning Grimstad

Denne driftsbygningen ble bygd i forbindelse med renovering av kapellet i 1984. Driftbygning inneholder en liten garasje, personalrom og publikumstoalett.. Bygningen er i god stand. Garasjen er liten og bør på sikt suppleres med et kaldtlager for oppbevaring av redskaper. I forbindelse med utvidelsen av kirkegården i 2003 ble det bygget en driftsplass for diverse deponier og sortering av avfall. 

 

4      KIRKELIGE ANSATTE

4.1    Ansatte i dag

Grimstad sokn har følgende fast ansatte:

Sokneprest i Grimstad, Svein Lilleaasen – 100 % stilling.

Kantor, Torun F. Rike – 100 % stilling, har permisjon fra august 2010.

Kateket, Hilde K. Delin- 40 % stilling.

Kirketjener, Gro F. Hortemo – 100 % stilling.

Diakon, Arild Vassenden – 10 % stilling.

Daglig leder, Linda Iren S. Heskestad – 40 % stilling.

 

Staben i Grimstad utgjør totalt 6 personer, fordelt på 4,9 årsverk. Bortsett fra presten, lønnes alle over fellesrådets budsjett.

 

I tillegg til disse ansatte i Grimstad sokn, kommer fellesrådets ansatte.

Kirkesjef, Jan Ivar Strømsodd – 100 % stilling

Kirkeverge, Bjørn Undheim – 100 % stilling

Økonomisjef, Wenche Norgaard – 100 % stilling

Økonomikonsulent, Solveig Løvjomås – 80 % stilling.

 

4.2    Merknader til stillingsstrukturen

Under forrige visitas hadde Grimstad en 100% soknediakon. Denne stillingen er nå redusert til 10% og dette merkes for staben. Selv om staben påtar seg flere oppgaver, er det mye som forblir ugjort. Grimstad sokn betjener bykjernen og der er det et stort behov for en diakon.

Administrasjonsstillingen kunne med fordel vært noe større.

4.3    Arbeidsforhold (kontor, skyss, telefon m.m)

Grimstad menighet og Grimstad kirkelig fellesråd har felles kontorer. Siden forrige visitas er kontoret flyttet fra Storgaten 25 til 3. etasje på Odden senteret. Her det lyse og trivelige kontorer. Det er både trapp og heis dit, slik at alle har mulighet til å oppsøke kontoret.

 

4.4    Stabsfelleskapet

Stabsfellesskapet i Grimstad oppleves som godt. De ansatte fungerer godt sammen.

 

5      KOMMUNEN OG KIRKEN

v/kirkesjefen

5.1    Generelle vurderinger

Forholdet mellom Grimstad kommune og Grimstad kirkelige fellesråd er meget godt.  Kommunens anstrengte økonomiske situasjon gjennom mange år har imidlertid ført til at kommunestyret har redusert bevilgningene til kirkelig virksomhet.  Siden etterspørselen etter kirkelige tjenester vokser som følgende av befolkningsveksten i Grimstad, settes organisasjonen under økende press.  Det er vekst i antall barnedåp i kirkene, menighetene har et omfattende barne- og ungdomsarbeid og antall konfirmanter vokser også kraftig i Grimstad.  For Grimstad kirkelig fellesråd er det viktig å få gehør i kommunens politiske ledelse for at veksten i antall barn og unge må kompenseres i økte bevilgninger.  Dette er nødvendig for å sikre at alle barn og unge også i fremtiden kan sikres et kvalitativt godt kirkelig undervisningstilbud.  

 

I tillegg til at den kommunale finansieringen av kirkelig virksomhet er redusert, har Staten fjernet det direkte statstilskuddet til fellesrådet uten at dette er blitt kompensert av kommunen slik Regjeringen har forutsatt.  Fellesrådet har hatt fokus på å øke egne inntekter for å begrense bemanningsreduksjonen.  Antall ansatte pr. 1.4.2010 er ca. 5 % lavere enn i 2003 på tross av innbyggertallet i løpet av perioden har økt.

 

Det er kommunestyret som fatter vedtak om vedlikeholdsprogrammet for de kirkelige eiendommene herunder brannsikring av kirkene etter budsjettforslag fra fellesrådet.  På dette området har kommunestyret vist vilje til å finne finansielle løsninger for å løse de mest prekære vedlikeholdsbehovene.  Dette i kombinasjon med betydelig dugnadsinnsats fra Grimstad Rotary, frivillige i menighetene og finansiell bistand fra næringslivet, har sikret at alle våre kirker og kapeller i hovedsak er i god forfatning.  Kommunen har finansiert lynvernanlegg i alle kirkebyggene.  Kirkene mangler imidlertid slukningssystemer og rømningsveier, og fellesrådet vil i sitt budsjettfremlegg for 2011 foreslå en betydelig satsning på dette området.  

 

Vi har også fått på plass et bærekraftig og miljøtilpasset system for renovasjon og avfallshåndtering.  Maskinparken ved våre kirkegårder er også fornyet.  Dette har gitt bedre kontroll med vedlikeholdskostnader og mer effektive arbeidsprosesser.  I inneværende år har fellesrådet som mål å bli sertifisert som miljøfyrtårnbedrift.

 

5.2    Fellesråd og kirkesjef

Jan Ivar Strømsodd har vært kirkesjef i Grimstad siden desember 2002.  Fellesrådet består av to representanter fra menighetsrådene i Grimstad, Fjære, Eide og Landvik. I tillegg kommer en representant som er oppnevnt av kommunestyret, og en representant som er oppnevnt av Biskopen.  Strømsodd er sekretær for fellesrådet.

 

5.3    Kirken i kommuneplanene

Kirken eller menighetslivet er ikke omtalt i kommuneplanen bortsett fra en målbeskrivelse der kommunen gir uttrykk for at den ønsker å støtte kommunens mangfold av menigheter, lag og foreninger for å sikre at byen har et allsidig organisasjonsliv.  Den nye kirken og kirkegården på Fevik innarbeides nå i den nye kommuneplanen.

 

5.4    Nye prosjekter, planer, saker

Brannsikring av våre verneverdige trekirker har høy prioritet i fellesrådets budsjettforslag.  Kirkene har lynvernanlegg, men branntilløp kan også skje på flere måter.  Derfor er det viktig å installere moderne slukkingssystemer.  Fellesrådet har gjennom flere år anbefalt at kommunen bør satse på brannsikring av kirkene, og administrasjonen ser nå nærmere på en ny slukkemetode.  Metoden innebærer at det installeres vanntåke på loftet og/eller galleriene slik at vanntåken kjøler og hindrer antenning av branngasser. Dette er en teknologi som blant annet er tatt i bruk for å verne den gamle trehusbebyggelsen i Mandal.

 

Grimstad kapell har behov for en større rehabilitering.  Fellesrådet vil lage en plan for denne rehabiliteringen og innarbeide den i forslaget til budsjett og handlingsplan som oversendes kommunestyret.

 

Grimstad kirkelige fellesråd har i lengre tid forberedt kommunens politiske ledelse på det store finansielle løftet som ny kirke og kirkegård på Fevik vil føre med seg.  Kommunen bevilget i 2008 midler til Plankomitéen for ny kirke og kirkegård og plankomitéen avgav sin innstilling i juni 2009.  Fjære menighet og fellesrådet sluttet seg enstemmig til den enstemmige komitéinnstillingen om å legge ny kirke og kirkegård til Gården Fevik.  Grimstad kommune arbeider nå med dette forslaget i tilknytning til den nye kommuneplanen.

 

Fellesrådet er beredt til å gå inn i forhandlinger med grunneier om tomteerverv og prosjektering av gravlunder og kirkebygg.  Den første parsellen av den nye kirkegården bør være ferdigstilt innen 2013 slik at den kan tas i bruk fra 2015.  Fjære kirkegård har kapasitet til å dekke gravferdsbehovet frem mot 2015, men da vil Fjære kirkegård også være full.  Alle nye gravsteder må fra 2015 legges til den nye Fevik kirkegård.

 

Forhandlingene med grunneier bør igangsettes før sommeren 2010, slik at tomteerverv og prosjektering kan innarbeides i kommunebudsjettet for 2011.

 


6.     KIRKE, SKOLE OG BARNEHAGE

v/kateket

6.1    Generelle vurderinger.

Grimstad menighet har ansvar for kontakt med Jappa skole og Grimstad ungdomsskole. Vi har utarbeidet en samarbeidsplan med Jappa skole og har jevnlig og god kontakt med både ledelse, personal og elever. Grimstad skole hadde tidligere en tradisjon med adventsgudstjeneste, men denne har falt bort.

 

I menigheten vår har vi ikke så mange barnehager, men etter avtale med de andre menighetene, regner vi som våre de som har naturlig avstand til Grimstad kirke. Pr i dag er dette 10 barnehager. 3 av disse benytter seg konsekvent ikke av tilbudene de får fra oss. De andre takker for gode opplegg og tar raskt kontakt dersom de ser at vi som kirke og fagpersoner kan ha noe å bringe inn i deres hverdag.

 

6.2    Samarbeid – skole - barnehage

Jeg henviser til Dåpsopplæringsplanen for nærmere informasjon om hva samarbeidet omfatter.

 

7      MENIGHETSRÅDENE OG ARBEIDET I MENIGHETEN

7.0    Menighetens strategi og visjon

Grimstad menighet har en visjon om å være en menighet som:

·        i ord og handling peker på Jesus Kristus som Herre og Frelser

·        er åpen og inkluderende

·        tar vare på mangfoldet

 

7.1    Navneliste – menighetsrådsmedlemmer samt oversikt over utvalg

Grimstad menighetsråd har følgende medlemmer i perioden 2009-2011

Erling Dag Wirak, leder

Per Olsen, nestleder

Kristin Sigmond

Sølvi K. Stige

Arne Kaldestad

Bodil Bie

Brit Ø. Aamot

Randi B. Olsbu

Svein Lilleaasen

 

Vararepresentantene er:

Anne Mo Grimdalen, Liv Sunnanå Gjerstad, Astri Mosvoll, Anna Synnøve Espeland

 

 

I tillegg har Grimstad menighet følgende utvalg:

Diakoniutvalg

Kirke- og kulturutvalg

Undervisningsutvalg

Gudstjenesteutvalg

Økonomiutvalg

Pyntekomité

 

7.2.   Generell vurdering av menighetslivet.

Grimstad menighet har en stor og trofast menighetskjerne som både slutter opp om gudstjenestene og ellers tar på seg oppgaver i det løpende menighetsarbeidet. 

Grimstad menighet er også velsignet med et rikt og variert kristent arbeid både på Triangelhuset, IMI-huset og på Misjonssalen . Mye av vårt beste trosopplæringsarbeid for barn og unge finner sted i disse sammenhengene. Dessuten gjør Studentlaget og KRIK et viktig og nødvendig arbeid blant byens studenter og unge.

Samarbeidet er godt og mange frivillige tar på seg store og viktige oppgaver både innen evangeliserende og diakonalt arbeid i byen vår.

Samtidig erkjenner vi helt klart at vi ikke når tilfredsstillende ut til byens befolkning.

Det er langt flere som trenger et kristent fellesskap og som skulle nås med evangeliet.

 

7.3    Arbeidsforhold mht økonomi og lokaler

I Grimstad har vi gode arbeidslokaler.

 

7.4-7.5     Konfirmantarbeidet og ungdomsarbeidet

v/kateket

Grimstad menighet har om lag 20 navn i hvert kull av fjortenåringer. Konfirmantkullene ligge årlig på 17-23 men kan samsvare dårlig med medlemregisterets kull pga lite samsvar mellom skolegrenser, fysisk nærhet til Grimstad kirke og menighetsgrenser.

 

7.6.   Undervisningsarbeidet

En folkekirkemenighet som vår har et konstant behov for mer undervisning og opplæring i den kristne tro. Gjennom menighetens dåpsopplæringsplan og arbeidet som drives utfra denne forsøker vi å gjøre det vi kan med våre knappe ressurser. Men vi er helt avhengige av det kontinuerlige opplæringsarbeid som finner sted i de forskjellige kristne organisasjonenes regi. Våre ansatte og menighetsrådet forsøker å gi støtte og oppmuntring til dette arbeidet.

I denne visitasperioden har det vært arrangert både ”Vandring gjennom Bibelen”-kurs for femte-klassinger og Bibelkurs for voksne.

 

7.7    Diakoniarbeidet

Grimstad menighet har er aktivt diakoniutvalg som sammen med diakonen arrangerer flere gode tiltak. Ved siste revisjon av antall ansatte pr. menighet mistet Grimstad sin 100% diakonistilling. Pr i dag har vi kun 10% diakon. Dette dekker absolutt ikke alle de oppgavene menigheten skal forsøke å møte.

 

De største aktivitetene for diakoniutvalget har vært: kirkekaffe, allehelgenssøndag sammen med Dahlske vgs, diakonalt forum, retreat og diakonisøndag. De største aktivitetene for diakonen har vært: Arbeid sammen med diakoniutvalget, sorggrupper, konfirmanter, KN-aksjonen, natteravner og Alfsam.

 

7.8    Samarbeid Menighet og Misjon.

Også i denne ti-års-perioden har Grimstad menighet hatt samarbeidsavtaler med ulike misjonsorganisasjoner. Vi tror dette konkrete samarbeidet  bringer kontakt og forståelse mellom den enkelte i menigheten og kristne i andre deler av verden.

Våre samarbeidsprosjekter har vært: Normisjon og deres arbeid i Mali,

Misjonsalliansen og deres prosjekter i Ecuador og Norsk Misjon i Øst og deres arbeid i Egypt.

 

7.9    Utviklingshemmedes plass i menighetens liv.

Grimstad kirke er utrustet med handikap-ramper og utstyr som letter funksjonshemmedes adgang til kirken. Vi gleder oss også over at enkelte psykisk utviklingshemmede trives i vårt fellesskap og har sin naturlige plass der. I forbindelse med trosopplæringsreformen søkte vår menighet og fikk, godkjent opprettelse av Alfsam, en klubb for funksjonshemmede og funksjonsfriske, drevet av vår diakon. Vi gleder oss over dette arbeidet og håper denne klubben kan gi oss innsikt og visjon for å gå videre i dette viktige arbeidet.

 

7.10     Kirkemusikalsk arbeid

v/kantor

Menighetens vektlegging av hovedgudstjenesten og familiegudstjenesten

Gudstjenestene er Grimstad menighetens hovedarena, også for kirkemusikalsk formidling og arbeid. Vi bygger opp om - og henter krefter fra – gudstjenestefellesskapet, med sang og samspill som bærende elementer. Grimstad menighet søker å bygge opp et balansert forhold mellom frivillighet og bruk av innleide musikalske krefter til kirkeårets ulike merkedager

 

GriKK /  kirkekoret

Pt 24 sangere som samles ukentlig til 2 timers øving med innlagt kaffepause. Koret har etter hvert en sterk liturgisk profil. Konsertvirksomheten er mer nedtonet.

 

Forsangertjeneste

Økt bruk av forsangere i Gudstjenesten er styrkende for menighetssangen

GriKK/ Grimstad kirkekor har 4-6 delkor og 3-4 opptredener i halvåret

Kor X har 2 delkor og 1 helkortjeneste hvert halvår

Chili/Koriander er faste forsangere på familiegudstjenestene

 

Korvirksomhet i menigheten, og i forskjellige organisasjnoner som vi forsøker å invitere inn i menighetens gudstjenestefeiring

GriKK, Chili, Koriander, Salvie, KorX, Tensing, GAS, Tweensing, Grimstad Soulchildren, Familiekoret på IMI- huset

 

 

 

 

Konsertvirksomhet

Menighetsrådet har for advents og juletid vedtatt å prioritere menighetens egne samt lokale musikalske krefter fremfor omreisende trubadurer. Her er en lister over mer faste poster:

Julekonserter: BiG/IMIhusets julekonsert, Triangelshusets årlige konsert, 9 lesninger

            Allehelgensdag: Hovlands allehelgensmesse, Dahlskeelevenes allehelgenskonsert.

Større konserter de siste årene, SkruKK (2009), Salmekveld med Skeie og Ellingsen

 

Samarbeid om trosopplæringsprosjekter

Berikende for kantor å få være medspiller i menighetens dåpsopplæringsprosjekter. Noen eksempler: Julevandringer for barnehager i menigheten, Påskevandringer for barnehager i menigheten, Aktivitetsdag for 9 åringer, Konfirmantenes gudstjenesteforberedelser.

 

Babysang

Nytt prosjekt våren 2010. Samlet i snitt 15 mødre med barn hver torsdag, en dag kirken likevel er oppvarmet for kveldens korøvelser. Vektlegging av både kristne og verdslige barnesanger. Bruk av symbolikk i kirkerommet. Enkel kaffe og te. 11 samlinger pr semester.

 

7.11  Menighetens åndelige situasjon.

Grimstad menighet representerer mye levende og ekte tro og kristen tradisjon. Mange kjenner kjærlighet til gudstjenesten og til det å høre Guds ord og feire nattverd. Ganske mange av kjernemenigheten er også med i kor, bibelgrupper og kristne foreninger for ytre og indre misjon rundt i byen. Besøkstjeneste og diakoni hører også med til manges regelmessige oppgaver.

Vi gleder oss også over at mange foreldre følger barna sine til barnekorøvelser og familiegudstjenester og etter hvert selv finner sin plass i menighetens gudstjenester. Tallet på konfirmanter holder seg meget konstant og tallet på dåp er noe økende. Vi gleder oss også over at både Kirkekoret og Kor-X satser så bevisst på å delta så aktivt i gudstjenestelivet.

Vi har ikke maktet å få noe gjennomslag for søndagsskolen i de senere åra. De som kommer dit, er barna til dem som går til gudstjeneste.

Vi gleder oss over at når kirken er åpen for stillhet og bønn hver mandag kveld, er det som regel noen som søker dit.

Prestens timer på Berge gård gir et regelmessig tilbud til en del av menighetens eldre medlemmer. Det samme er besøkstjenesten hver mandag kveld.

Noen ny-innflyttere finner sin vei til Grimstad kirke, men vi har ikke maktet å være et godt nok tilbud til de mange som nå kommer til byen vår som studenter eller ansatte ved Universitetet. Her er mye ugjort.

 

8      GUDSTJENESTELIVET

8.1    Gudstjenesteordning.

Grimstad menighet fikk sin nåværende gudstjenesteordning godkjent av biskop Olav Skjevesland i brev av 10. januar 2005.

Etter denne tid har nye krav til fritids og tjenesteordninger gjort at et enda nærmere samarbeid med Fjære og Fevik har blitt nødvendig.

Det virker som om menigheten trives med en fast rullering mellom felles gudstjenester, familiegudstjenester og ordinære høymesser. Vi har ikke lykkes med vårt forsøk på å ha faste ungdomsgudstjenester. Etter et par års prøvetid, var oppslutningen så liten at vi foreløpig har valgt å trappe ned disse.

8.2    Gudstjenestedeltakelse

Deltakelsen på de ordinære gudstjenesten har holdt seg relativt stabil gjennom denne perioden. Vi merker at også en del nyinnflyttere finner sin plass i vår menighet. Vi gleder oss over at antallet på de månedlige familiegudstjenestene har økt betydelig.

 

8.3.   Fornyelse av gudstjenestelivet.

På grunn avskifte i mannskap midt i oppstarten av prøveperioden for ny liturgi ble ikke Grimstad med i denne prosessen. Vi har allikevel forsøkt å trekke inn en del nytt, både når det gjelder sanger og liturgiske alternativer. Dette er gjort for at menigheten skulle få kjenne noe til den prosessen som er i gang i vår kirke og for at dette stoffet også skulle få berike vår menighet.

Vi gleder oss over alle frivillige som er med som klokkere, som nattverdmedhjelpere og som kirkeverter.

Vi har også jobbet mye med familiegudstjenestene, for at disse skal virke samlende for hele menigheten. Vi tror dette i stor grad har lykkes.

Vi har også hatt anledning til å styrke bruken av kirkekor og forsangere i gudstjenestene. Dette har økt sanggleden og spennvidden i gudstjenestene våre.

 

9      SAMARBEID MED ORGANISASJONER OG MENIGHETER.

9.1    Arbeid for indre og ytre misjon.

Vi er takknemlig for at arbeid for ytre og indre misjon står sterkt i menigheten vår. Vi forsøker å la dette komme fram både i forbønnstjenesten og i offerlistene våre. Det finnes flere små misjonsforeninger i byen vår, i tillegg til arbeidet som skjer ved IMI-huset, Triangelhuset og i Misjonssalen. Utfordringen vi alle står overfor, er å formidle misjonskallet og oppdraget videre til nye generasjoner. Strategi og arbeidsformer for å nå nye mennesker med evangeliet kan skifte. Men kallet om å om å gå videre ut til stadig nye folk og folkeslag står der fortsatt.

 

9.2    Samarbeid med andre prestegjeld.

Vi har et nært og godt samarbeid mellom de ulike naboprestegjeldene. Ved felles planlegging og utnyttelse av felles ressurser tror vi at vi samlet sett når lenger ut. Især er dette viktig i ungdomsarbeidet. I prostisammenheng utgjør nå prestene i Grimstad fellesrådsområde et felles tjenesteområde. Dette gir større frihet til felles tiltak og samarbeid.

 

9.3    Samarbeid med andre kirkesamfunn.

Samarbeidet med andre kirkesamfunn er godt og tillitsfullt og finner primært sted på to plan.

Vi har årlig felles gudstjenester. Dette skjer både 2. pinsedag i Fjæreparken og på Bibeldagen.

I tillegg samles prester og pastorer fra de ulike menighetene til frokost og bønn en gang i måneden. Her utveksler vi erfaringer og informasjon. Her drøfter vi felles utfordringer og her ber vi for hverandre og for hverandres menigheter. I tillegg innbys alle menigheter til en ambulerende” Bønn for byen” hver måned. Vi tror dette styrker fellesskapet og øker forståelsen for hverandres arbeid og oppgaver.

IMI-huset startet for ca 10 år siden med G-2 gudstjenester. Etter forrige bispevisitas har dette arbeidet klart å trekke inn mange unge familier – både fra byen og menighetene rundt til alternative gudstjenester. Dette er meget positivt, men vi ønsker i større grad å få samarbeidet til å fungere slik at det ikke føles som  ”konkurranse” i forhold til arbeidet som gjøres i kirken.

 

10              KONKLUSJON/FREMTIDSPERSPEKTIV

v/menighetsrådsformann

 

En stor del av Grimstad sokn består av det som tidligere var Grimstad, med den sentrale bykjernen. Soknegrensene er senere noe regulert, slik at enkelte deler av boligfeltene rundt byen er innlemmet i soknet, men den vesentligste utbyggingen ligger utenfor soknets grenser. De sentrale bydeler blir etter hvert preget av forretninger og kontorer, mens befolkningsøkningen vesentlig skjer i de tilliggende sokn.

 

Av rapporten fremgår det at aktivitetene innen kirken er god på mange områder. Barne- og ungdomsarbeidet, som i stor grad drives av organisasjonene har fortsatt god tilslutning. Mange av de unge medlemmene som bor i andre sokn, drar til ”byen” for å treffe jevnaldrende på fritiden.  Dette er en stor utfordring for vår menighet – med tanke på å ta vare på ledere i dette arbeidet, og også overfor alle dem (unge og eldre) som trekker til byen om kveldene.  Vi føler at vi i kirken har lite ressurser å sette inn for å møte den store diakonale utfordringen som også ligger her. Diakoniutvalget har engasjert seg for å få etablert et lett tilgjengelig ”allrom”, med forskjellige lavterskeltilbud for voksne, sentral i byen.

 

Det kan ofte virke som om gjennomsnittsalderen på den aktive del av menigheten øker, og at det også av den grunn er vanskelig å få engasjert til frivillige oppgaver. Det var ved forrige valg til menighetsråd ikke mulig å få en liste med nok kandidater.

 

Det er åpenbart at mange i Grimstad sokn – som i mange andre sokn langs kysten - ikke lenger føler seg plassert i et kystens ”bibelbelte” med bundne tradisjoner knyttet til kirke og bedehus. Stor innvandring og tilflytting gir en annen befolkningssammensetning enn tidligere.

De nye reformene i skolen setter også større krav til kirken, med tanke på å føre vårt kristne grunnlag videre til de generasjonene som nå vokser opp.  Med tanke på endringer som vi aner ligger i kirkens plass i samfunnet er det klart at det ligger store utfordringer foran oss.  Det vil kreve ressurser både i form av stillinger, frivillige medarbeidere og økonomi.

 


11. VEDLEGG

Inventarliste Grimstad kirke

Rom

Beskrivelse

Antall enheter

Apsis

Vinbrett for nattverdkalker,

3

Apsis

Oblateske, gravert

1

Apsis

Alterkalk, sølv

1

Kirkerom

Disk, sølv

1

Apsis

Disk, større,  sølv

1

Kirkerom

Lysestake, kandelaber i oval

1

Apsis

Vinkanne,engelsk plett

1

Apsis

Dåpskanne, (830S),  glatt

1

Kirkerom

Lysestaker, sølvplett, m/ nye lysholdere og mansjetter

2

Kirkerom

Blomstervaser, sølv, m/inskripsjon:"Grimstad Kirke"

2

Apsis

Særkalker, sølv (830S)

47

Apsis

Vinbrett/kranser, Sølv (830S),

2

Apsis

Særkalker

104

Apsis

Alterkalk, sølv,

1

Apsis

Vinøse, sølv,

2

Apsis

Flanellsposer, på alt kirkens sølv som oppbevares i safe i apsis

7

Kirkerom

Lysestake m/to ekstra armer, sølvplett

1

 

Div. bøker og hefter

1

Kirkerom

Lysestake, smijernskandelabre m/19 lys

2

Kirkerom

Lysestake for påskelys/dåpslys, stor

1

Kirkerom

Lysestake, påske, for vegg 4 lys

1

Kirkerom

Lysekroner, smijern,  store,  m/18 lyspunkter

12

Kirkerom

Lampett, stor, smijern, m/3 lyspunkter

28

Kirkerom

Døpefont

1

Kirkerom

Dåpsfat til døpefont, sølvplett

1

Kirkerom

Duk tilhørende  døpefont, sansynligvis 1881

1

Apsis

Duk tilhørende døpefont, venesiansk søm 

1

3.etasge i tårnet

Kirkeur,

1

Kirkerom

Blyvinduer

8

Kirkerom

Alterbilde,

1

Kirkerom

Lesepult

1

Galleri vest

Orgel,

1

Kirkerom

Billedteppe, kvinnene ved graven etter oppstandelsen

1

Kirkekjeller

Veggteppe, billedvev,

1

Kirkerom

Prekestolklede, hvitt

1

Kirkerom

Monter,  kirken 1881

1

Kirkerom

Prekestolklede, fiolett

1

Kirkerom

Prekestolklede, grønn

1

Prestesakresti

Messehakel, fiolett

1

Prestesakresti

Messehakel, hvit.

1

Prestesakresti

Messehakel, grønn

1

Apsis

Alterduk, heklet

1

Apsis

Duker, til nattverdbord

2

Apsis

Duker, overduker for nattverd, grov lin

2

Apsis

Duker, overduker for nattverd, grov lin

2

 

Vinkanne/dåpskanne  sølv

1

Kirkerom

Monter, kirken 1849-1880

1

Våpenhus

Monter, våpenhuset,  høyre side

1

Våpenhus

Monter, våpenhuset, venstre side

1

Apsis

Prosesjonskors

1

Kirkerom

Krusifiks, "Den korsfestede og oppstandne  KRISTUS"

1

Kirkerom

Ikon-tavle , lysestaker  og kors

1

Kirkerom

Sjablonbilde m/kull. "Korsfestelsen"

1

Kirkerom

Bønnekrukke, sort

1

Kirkerom

Lysglobe

1

Kirkerom

Bord, minibord, til b.la nattverdskalker

4

Kirkerom

Puter til benkene

50

Kirkerom

Brudestoler

4

Våpenhus

Lampe, kobber, våpenhuset

1

Apsis

Konfirmantkapper

65

Kirkerom

Kirkebenker, kirkeskipet

50

Kirkerom

Kirkebenker, nordre korsam

12

Kirkerom

Kirkebenker, søndre korsarm

12

Kirkerom

Sidealter, lite m /knefall

1

Kirkerom

Bord, trekanta

6

Kirkerom

Hyller, salmebøker, 3 hyller

2

Kirkerom

Lysestake, trearmet, sølv

1

Kirkerom

Prosesjonskors m/fot, med gulldekor

1

Apsis

Lysestake, advent, smijern

1

Kirkerom

Stoler,stilstoler, sør-siden av alteret.

2

Kirkerom

Offerposer, tre m/mønster og stoff

6

Kirkerom

Alter, tre

1

Kirkerom

Kneleskammel, alter, tre

1

Kirkerom

Alterring,  U - form m/skrå hjørner, tre

1

Kirkerom

Knefall, alterring. U - form m Skrå hjørner, tre

1

Kirkerom

Prekestolklede, rødt

1

Orgelgalleri

Kamera for organisten

1

Kirkerom

Bord, lite stilbord, m/dreide ben

1

Kirkerom

Piano, Yamaha, palisander

1

Orgelgalleri

Notestativ, metall, sort, justerbar høyde

6

Kirkerom

Nummertavle

4

Kirkerom

Gulvtepper, løpere

1

Kirkerom

Gulvteppe, inni alterringen

1

Kirkerom

Prekestol, tre, brun

1

Kirkerom

Barnemøbler

3

Kirkerom

Lesepult

1

Barnesakresti

Benk, m / vask

1

Kirkerom

Kirkeskipet " Guldregn"

1

4.etasje i tårnet

Kirkeklokke, stor,

1

4.etasje i tårnet

Kirkeklokke, liten

1

Barnesakresti

Stoler, tre m/stoppet sete og rygg

2

Barnesakresti

Benk fastmontert m/pute. Skuff under.

1

Barnesakresti

Medesinskap m/ div. innhold

1

Barnesakresti

Skap fastmontert m/ 1 dør

1

Barnesakresti

Hjørneskap m/ dør med to "speiler" m / striper

1

Barnesakresti

Bord  m / klaffer

1

Barnesakresti

Bilde brodert

1

 

Lysestaker messing

6

 

Lysestake, blank

2

Barnesakresti

Blomstervase, sølv

1

Barnesakresti

Lysekrone 5 armet, messing

1

Barnesakresti

Varmovn, oljeovn

1

Barnesakresti

Gulvteppe, grått m / mørkegrått mønster rundt kanten

1

Barnesakresti

Kjele, stor for koking av nattverdsutstyr

1

Barnesakresti

Kokeplate

2

Kirkekjeller

Blomstervase, stor, glass

1

Prestesakresti

Kjøleskap, Zanussi

1

Prestesakresti

Bord, høyt med dreide bein

1

Prestesakresti

Telefon, Sodiac Sigma 300

1

Prestesakresti

Skap m / 1 dør, edeltre

1

Prestesakresti

Skap m / 1 dør og 1 skuff, edeltre

1

Prestesakresti

Bokhylle, mørkt, lakka tre

1

Prestesakresti

Skap, garderobe m / 2 dører, hvitt

1

Prestesakresti

Bord i edeltre, rundt m /dreide bein

1

Prestesakresti

Stoler, stilstoler

2

Prestesakresti

Lampe, tak, kobber m / glass med slipt mønster

1

Prestesakresti

Gulvteppe, grått/beige, ruter med mørke grått mønster

1

Prestesakresti

Speil m / gullramme med mønster

1

Prestesakresti

Bilde, Jørgen Moe

1

Prestesakresti

Bilder, div.

3

Prestesakresti

CD spiller, bærbar, JVC

1

Orgelgalleri

Orgel

1

Orgelgalleri

Skap, arkivskap m / sjalusidør  for noter

1

Orgelgalleri

Skap arkivskap metall m/ 4 skuffer

1

Orgelgalleri

Skap m / hyller

1

Orgelgalleri

Bord, tre,  brunt

1

Orgelgalleri

Støvsuger, Simens Super SX, 1500W

1

Orgelgalleri

Piano, Petrof,

1

Orgelgalleri

Notestativ, tre, justerbar  høyde

1

Orgelgalleri

Vifte

1

Galleri sør

Kirkebenker, galleri sør

5

Våpenhus

Kirkebøsser i smijern

3

Våpenhus

Lamper i smijern

2

Våpenhus

Stol m/ grønnstripet trekk

1

Våpenhus

Bord m/skuff, brunmalt tre

1

Våpenhus

Hylle til brosjyrer

1

Våpenhus

Hengelampe

3

Våpenhus

Kokkostepper

2

Galleri vest

Kirkebenker

6

Galleri vest

Lysestaker

2

Galleri vest

Kokkostepper

1

1 etasje i tårnet

Lampe, defekt

1

2.etasje i tårnet

Lamper

6

Handikapp-toalett

Toalett, Porsgrunn

1

Handikapp-toalett

Støtter, handycap toalett

1

Apsis

Forheng til apsis

1

Apsis

Brannsikkert skap

1

Apsis

Håndstøvsuger

1

 

Sentralstøvsuger anlegg

1

Apsis

Strykebrett

1

Apsis

Gardintrapp

1

Apsis

Gardintrapp

1

Apsis

Lyseslukker

1

Apsis

Lerret

1

Apsis

Stafeli, stativ til bilder

1

Apsis

Overhead

3

Apsis

Filttavle, flanelograf

1

Apsis

Alterduk, heklet

1

Kirkerom

Kortrapper

3

Kirkerom

Kortrapper

1

Kirkerom

Kristus-hode

1

 

Stoler, div

80

Kirkekjeller

Bord

9

Kirkekjeller

Benker

4

Kirkekjeller

Konferansestoler

18

Kirkekjeller

Lamper, tak

6

Kirkekjeller

Lampetter

6

Kirkekjeller

Bilder

6

Kirkekjeller

Bilde

1

Kirkekjeller

Tegning

1

Kirkekjeller

Bilde, brodert

1

Kirkekjeller

Bilde

1

Kirkekjeller

Bilde

1

Kirkekjeller

Bilder

4

Kirkekjeller

Flippover

1

Kirkekjeller

TV

1

Kirkekjeller

VHS

1

Kirkekjeller

TV-hylle

1

Kirkekjeller

Kaffetrakter

1

Kirkekjeller

Lysestaker

5

Kirkekjeller

Blomstervaser

8

Kirkekjeller

Varmovn, Simens m/termostat

1

Prestesakresti

Messehakel, rød

1

Prestesakresti

Kostymer

1

 

Sitteplasser

1000

Kirkerom

Stoler,stilstoler, sør-siden av alteret.

2

Apsis

Englekapper

10

 

Noter og Liturgiskebøker

1

Kirkerom

Bibler og liturgiske bøker

1

 

Ringemaskinanlegg

1

 

Lysutstyr

1

 

Lydutstyr

1

 

Innbruddsalarm

1

 

Slukkeutstyr

1

 

Brannvern

1

Kirkerom

Modus stablebar stol u/lener med rekkekobling

90

Kirkerom

Balzar Beskov sammenleggbart bord B10 120/80 l

12

Kirkerom

Kortrabulant

5

Kirkerom

Hyller/traller til salmebøker

2

Galleri vest

Konfirmantkapper

25

Inventarliste Grimstad kapell

 

Rom

Beskrivelse

Antall enheter

Gang

Kisteheis

1

Gang

Krakker

2

Gang

Kistevogn m/4 små hjul

1

Toaletter

Speil

2

Trappeoppganger

Bilder

2

Trappeoppganger

Kappe

1

Lagerrom

Gressklipper

1

Lagerrom

Snøfres

1

Lagerrom

Piggdekk

4

Lagerrom

Plantekasser

 

Lagerrom

Takstein

 

Lagerrom

Gardintrapp

1

Kirkerom

Alterbilde

1

Kirkerom

Talerstol

1

Kirkerom

Pidestall

2

Kirkerom

Lysestake / store lys

2

Kirkerom

Kandelaber / 7 lys

2

Kirkerom

Dekorasjonsvegg m/kors

2

Kirkerom

Lysekrone

2

Kirkerom

Lysekrone

2

Kirkerom

Lampett

6

Kirkerom

Jærstol

135

Kirkerom

Orgel, Starup&Sønn m/ stol

1

Kirkerom

Teppe

1

Kirkerom

Kistevogn

1

Våpenhus

Støvsuger

1

Kirkerom

Div. bøker &  noter.

1

Kirkerom

Salmer 1997, for orgel og klaver

1

Kirkerom

Landstad kirkesalmebok

16

Kirkerom

Norsk salmebok

1

 

Kirkeklokke

1

Kirkerom

Høytalerannlegg m/teleslynge

1

 


Inventarliste redskapsbod Grimstad kapell

Rom

Beskrivelse

Antall enheter

Garasje/redskapsbod

Traktor m/ skuffe, pallegaffel, snøfres, rake

1

Garasje/redskapsbod

Gressklipper m/tilhenger

1

Garasje/redskapsbod

Gressklipper

1

Garasje/redskapsbod

Gressklipper

1

Garasje/redskapsbod

Luftkompressor

1

Garasje/redskapsbod

Bensin og oljekanner

1

Garasje/redskapsbod

Hageslanger

1

Garasje/redskapsbod

Spader/hakker/ greip/river

1

Garasje/redskapsbod

Kantklipper

1

Garasje/redskapsbod

Hekksaks

1

Garasje/redskapsbod

Trillebår

1

Garasje/redskapsbod

Sekketralle

1

Garasje/redskapsbod

Senkeapparat

1

Garasje/redskapsbod

Jordkasse og spade

1

Garasje/redskapsbod

Slipestein

1

Garasje/redskapsbod

Bits sett, i kassett

1

Garasje/redskapsbod

Skrustikke, liten

1

Garasje/redskapsbod

Fastnøkkel sett

1

Garasje/redskapsbod

Stige m/5 trinn

1

Garasje/redskapsbod

Fettpresse

2

 

Speil

3

Hvilerom

Kaffetrakter

1

Hvilerom

Bord

1

Hvilerom

Stol

3

Garderobe

Garderobeskap

3

Garderobe

Stativ til stor tørkerull

1

Garderobe

Safe

1

 

Tineapparat

1

 

Kompostkvern mobil

1

 


Årsstatistikk Grimstad menighet

 

 

Grimstad sokn

2005

2006

 

Innmeldinger

3

3

 

Utmeldinger

6

8

 

Hvor mange dåpshandlinger

14

19

 

Hvor mange av disse hadde bostedsadresse i soknet

7

13

 

Hvor mange ble konfirmert i soknet

28

18

 

Hvor mange vielser

7

3

 

Hvor mange gravferder

33

28

 

Totalt antall gudstjenester på søn- og helligdager

71

68

 

Hvor mange deltok på disse gudstjenestene

13325

11255

 

Hvor mange gudstjenester ble holdt utenom søn- og helligdager

30

43

 

Hvor mange deltok på disse gudstjenestene

1350

2407

 

Gudstjenester med nattverd

44

55

 

Totalt antall til nattverd

5843

3940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimstad sokn

2007

2008

2009

Innmeldinger

0

1

1

Utmeldinger

9

8

7

Hvor mange dåpshandlinger

24

13

23

Hvor mange av disse hadde bostedsadresse i soknet

13

7

11

Hvor mange ble konfirmert i soknet

26

12

22

Hvor mange vielser

6

4

5

Hvor mange gravferder

34

38

28

Totalt antall gudstjenester på søn- og helligdager

69

57

58

Hvor mange deltok på disse gudstjenestene

10341

8653

8765

Hvor mange gudstjenester ble holdt utenom søn- og helligdager

47

45

41

Hvor mange deltok på disse gudstjenestene

1718

1757

 

Gudstjenester med nattverd

57

46

35

Totalt antall til nattverd

4730

3601

3342

 


Strategiplan for Grimstad menighet

 

 

 

 

 

Denne strategiplanen vil bli revidert i løpet av høsten 2010.


Diakoniutvalgets satsningsområder

 

 

DIAKONIUTVALGETS SATSNINGSOMRÅDER FOR 2010–2012

Vedtatt i menighetsrådet 8. juni 2010

 

 

 

 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste i praksis – evangeliet omsatt i nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

 

Den nåværende situasjonene i Grimstad menighet er meget spesiell, da vi kun har 10% diakon i Grimstad menighet. Derfor blir det kun satt opp hva diakoniutvalget ønsker å jobbe med og ikke en hel plan for alt det diakonale arbeidet.

 

SATSINGSOMRÅDER

 

·       KIRKEKAFFE etter gudstjenestene. (Ansv. Liv og Julie)

·       ALLEHELGENSSØNDAG - Program i Grimstad kirke                     (Ansv. Tor Livar Grude)

·       DIAKONALT FORUM i Grimstad Rådhus 1-2 ganger per semester. (Ansv. egen komité)

·       DIAKONISØNDAGSGUDSTJENESTE (Ansv. GU/DU)

·       ARBEIDE VIDERE MED OG PLANLEGGE BRYGGESTUE (Ansv. Diakoniutvalget/Frivillige)

 

 

 

 

 

 

 

Grimstad, den 31. mai 2010

For arbeidsutvalget

 

 

Erlig Wirak

Menighetsrådsforman.

 

Dåpsopplæringsplan

 

Innledning:

            I 1992 vedtok kirkemøtet «Plan for dåpsopplæring i Den Norske kirke». Dette er en plan som setter rammen for det menighetene bør legge i sin lokale dåpsopplæringsplan.

Siden den gang har Grimstad menighet vedtatt tre planer, den siste i 2004. Den siste utgaven er nå blitt revidert slik at den passer med virksomheten som foregår i menigheten. Det er ikke lagt planer for nye satsingsområder.

 

Hvert år døpes ca 25 barn med tilhørighet til Grimstad menighet. Når disse barna døpes, påtar menigheten seg en forpliktelse til å gi barna opplæring. Det er hjemmene som har hovedansvaret for barnets dåpsopplæring. Sammen skal fadderne og menigheten hjelpe foreldre med denne oppgaven.

 

Mål:

 

Vi ønsker at denne dåpsopplæringsplanen skal

n    Hjelpe barnet til å bli hos Kristus når det vokser opp, slik det ved dåpen ble forenet med ham.

 

Dette vil vi bidra til ved å

·      inkludere og bevare barnet og familien i Guds menighet

·      Ta  foreldrene  på alvor når de kommer med barnet til dåp og gi dem hjelp i den kristne oppdragelsen av barnet

 

Målgruppe:

·      Dåpsopplæringen avgrenses i denne planen til alder 0-18 år

·      Dåpsopplæringen er en opplæring for dem som er døpt.

·      Vi vil også inkludere de udøpte så langt som rå er, for om mulig å føre dem fram til dåp. Dette gjelder spesielt i fasen fra barnet begynner på skolen.

 

Metoder:  I vårt arbeid snakker vi om to hovedgrupper av arbeid:

 

·      Tidsavgrensede tiltak når ofte en stor gruppe av et årskull. Vi ser her at mange melder seg på og deltar. Noen av disse ”happeningene” foregår i samarbeid med skole og barnehager. Disse tiltakene sikrer oss en periodisk kontakt med mange av våre døpte barn og deres familier.

 

·      Det kontinuerlige arbeidet.  3 barnekor, babysang og søndagsskole drives i regi av Grimstad menighet. Ulike barnelag og ungdomsforeninger tilknyttet forskjellige organisasjoner innenfor DNK, driver et godt og tradisjonsrikt arbeid i vår menighet. Dette arbeidet som foregår hver/ annen hver uke, når barna over lang tid og gir den beste muligheten for diakonalt og pedagogisk vekst og utvikling.

 

Skoler og barnehager: har ikke ansvar for dåpsopplæringen av barn. Vi ønsker allikevel å legge ved samarbeidsplanene med disse innstansene for å hjelpe oss til å få oversikt over hvilke grupper vi når til hvilken tid.

 

 

Kontinuerlig arbeid i Grimstad menighet er for tiden:

 

Babysang 0—2 år, I kirka, torsdager kl.11—13. ca 10 ganger pr semester

Kontakt: Kantor Torun: 91 61 77 33

 

Liten og Stor, 0-6 år . Formiddagstreff på Triangelhuset. Annenhver uke.

Onsdag 10.30 Kontaktperson: Anne Skogli

 

Søndagsskolen, i kirka hver søndag det ikke er familiegudstjeneste.

Man møter i kirka til vanlig tid (kl |11) og etter et par salmer går barna ned i kirkekjelleren

Kontakt: Kari Lilleaasen  Tlf. 37 04 06 12

 

Salvie Småbarnskor 3-7 år. I kirka hver torsdag kl 17.15-18.00

Kontakt: Hilde K Delin 99 49 05 70

 

Mini-IMI, 6-9 år (1. til 4. klasse). Mandager 17.30-18.30 på Imi-huset. Andakt. Aktiviteter ute, i gymsal, matlaging og diverse hobbyaktiviteter.

Kontakt: Tor-Øyvind Eriksen

 

Shine Kids, 10 år og oppover (fra 5. klasse). Mandager 17.30-18.30 på Imi-huset. Andakt. Aktiviteter som matlaging, sang, dans m.m.

Kontaktperson: Tor-Øyvind Eriksen

 

TweenSing

kor 5.-7. trinn. Triangelhuset hver mandag kl 17.00. Kontaktperson: Glenn Eierlia 93245462

 

Koriander, kor  2-7trinn, annenhver  torsdag 18.15-19.15 i Grimstad kirke

Kontaktperson Hilde K Delin 99 49 05 70

 

Chili, kor 5-7 kl  (for medl av Koriander) annenhver torsd

 

Familiekoret. Øvelse på Imi-huset hver 3. mandag fra kl. 17.30 - ca 19.00. Sang, andakt og kveldsmat.   Kontaktpersoner: Nina Jacobsen (leder)

 

Speidere KFUK/KFUM, Triangelhuset, onsdager 17.30

Kontaktperson Trond Wirak 37 25 16 50

 

F13 Fra 13 år, fredager 19-22 ImIhuset. Aktiviteter, spillkvelder, sosialt og åndelig fellesskap. Kontaktperson: Kåre Drøsdal 99 09 04 46.

 

TenSing fra 13 år. Ungdomsarbeid i Triangelhuset. Hver mandag kl 18 – 20.

Kontakt: Dag Wirak 37 04 46 12

 

KRIK. Samling for idrettsglade ungdommer (fra 15 år) i Holvikahallen hver søndag kl 18-20.

Kontakt Ørjan Kronheim 95 78 16 59


 

Dåpsopplæringsplan i Grimstad menighet.

 

Alder

Tiltak som er i gang

ansvarlig

0

 

 

·      Dåpssamtale m/ prest.Utdeling av bok

·      Utdeling av lys og bilde

 

Prest

1

Besøk i hjemmet v/ dåpsdag Gave: CD

Dåpsbarnkontakt

2

Besøk i hjemmet v/ dåpsdag Gave: enkel bok med Jesus fortelling

Dåpsbarnkontakt

3

Besøk i hjemmet v/ dåpsdag Gave: Barnebibel

Dåpsbarnkontakt

4

·     Utdeling av Kirkebok ved familiegudstjeneste

Kateket

1-5

·      Tilbud til alle barnehager om julegudstjeneste, påskebesøk og gårdsbesøk om høsten

Kateket

6

·     «Dåpsskole» for 6 åringene. (Kunngjøres gjennom avis og brev .)

4 samlinger i SFOtiden på 2 skoler samt avslutning på en familiegudstjeneste.

Kateket

9-10

·      Aktivitetsdag på en av skolens planleggingsdager om høsten

Kateket

10-11

·      LYS VÅKEN, overnatting i kirken før 1.s i advent

Kateket

6-12

·      Skolen og kirken har en samarbeidsplan som gjør at flere klassetrinn møter kateket, prest eller diakon i løpet av året, i tillegg til gudstjenester ved jul og påske.

 

 

14

* Konfirmasjons-forberedelse,

Prest og kateket

14-25

* TenSing, F13 (IMIhuset)

 

 

 

 

 


Samarbeidsplan Jappa skole og Grimstad menighet

 

klasse

Tema

Tid

Ansvarlig:

1

 

 

Inviteres til

Gårdsbesøk

Julevandring

Påskevandring

 

September

Desember

Før påske

Kateket -> kl.forst

2

 

klassebesøk med nattverdsutstyr

januar/februar

kl.forst -> prest

3

 

Pinseopplegg (1-3 timer)

før pinse

kateket -> kl.forst

4

 

 

*Krk besøk om innredning

* besøk til krk gård /kapell

Mars

Vår

kl.forst ->Kateket

kl.forst ->diakon

5

 

Utdeling av bibel + bibelkurset ”Vandring gjennom Bibelen for barn”

desember/januar

kateket -> kl.forst

6

 

 

Prest i klassen

Besøke Olavskilden og Fjære krk

januar/februar

etter 17.mai

kl.forst -> prest

kateket -> kl.forst

7

 

Krk.besøk m/ gudstj innhold, nattverd

oktober

Kl.forst -> prest og organist

1-7

Julegudstjeneste

Påskegudstjeneste

jul

påske

kirken-> skolen

kirken -> skolen

 

 

 

 

Menighetskontoret : 37 09 01 00   Kateketen  37 09 01 23 , mob 99 49 05 70   hkd@grimstad.kirken.no