Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2008

Grimstad kirkelig fellesråd

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelig fellesråd 16. desember 2008

 

 

 

Til stede:

 

Erling Stubhaug, Kåre Drøsdal, Inger Theresie Nytræ, Karin Pettersen, Frode Borg Gundersen, Anne Mo Grimdalen, Gunborg Elizabeth Vorhaug, Brit Eskedal, Bent Sætra, Svein Einar Lilleaasen og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Lars Magne Tønnesøl og Anne G. Hodnebrog

 

 

 

 

Sak 47/08  Godkjennelse av protokollen fra fellesrådets 18.11.08

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 18. november 2008.

 

 


Sak 48/08  
Nytt fra menighetsrådene

 

Det ble orientert om menighetsrådenes møter og arbeid siden forrige fellesrådsmøte. 

 

 


Sak 50/08
 Vektlegging av samlivsform ved ansettelser i Grimstad kirkelig fellesråd

 

Det forelå et forslag til vedtak om å oversende saken til menighetsrådene for uttalelse før en senere behandling i fellesrådet.  Tre representanter stemte for dette forslaget, og sju representanter gikk i mot.  Deretter ble saken om vektlegging av samlivsform lagt frem for votering.

 

Vedtak: Ved ansettelser i kirkelige stillinger i Grimstad skal det ikke legges vekt på stillingssøkeres samlivsform.

Sak 51/08  Revidert budsjett for Grimstad kirkelig fellesråd for 2009

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner det fremlagte, reviderte driftsbudsjett for 2009.

Sak 52/08  Personalplan og stillingsendringer fra 2009

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd vedtar å redusere diakonstillingen fra 70 % til 50 % stilling.  Vedtaket i sak 44/08 om å utvide personalplanen oppheves.

 

 


Sak 53/08  Søknader fra menighetene om bevilgninger fra disposisjonsfondet

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd bevilger kr. 20 000 til Landvik menighet for å dekke byggfaglig bistand i forbindelse med planer om å bygge om orgelgalleriet, flytte frem alterpartiet og forandre galleriet i østre korsarm.  Til nye bord og stoler i Grimstad kirke bevilges kr. 258 000 ekskl. mva. Beløpene belastes driftsregnskapet.

 


Sak 54/08
  Fastsettelse av kirkesjefens lønn

 

Vedtak: Kirkesjefens lønn ble fastsatt.

 


Sak 55/08  Eventuelt

 

Under ”Eventuelt” ble saken om utvikling av parkeringsareal på den nedlagte kirkegården på nordsiden av Grimstad kirke tatt opp (ref. sak 40/08).  Anne Mo Grimdalen refererte et forslag til brev til bygartner Ove Bach, som fellesrådet sluttet opp om.