Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Hva skjer her ‘a? Nytt menighetssenter?

Hva skjer her ‘a? Nytt menighetssenter?

Ja, Grimstad menighetsråd vil sjekke muligheten for å kunne bygge et menighetssenter ved Grimstad kirke.

Midt i januar var riksantikvaren, ved seniorrådgiver Ingeborg Magerøy, på befaring. Hun nikket og smilte til foreløpige tanker og planer. Det gjorde også representanter fra et par aktuelle ingeniør-/arkitektfirma som deltok.

Våren 2016 kom ideen om å få realisert et menighetshus, igjen på bordet i menighetsrådet. I augustmøtet, ble det oppnevnt en prosjektkomite, bestående av Dag Wirak (leder), Jan Ivar Strømsodd, Per Olsen, Reidun Bergshaven, Gunnar Vardaasen, Hjalmar Bjerga og Stein Gjulem. Mandatet var «å jobbe videre med ideen og se på muligheter for finansiering og gjennomføring av et menighetshus-/senter ved Grimstad kirke».

I de påfølgende månedene har det – med god bakkekontakt - vært stor kreativ tankevirksomhet: Hva trenger menigheten? Hva ønsker vi? Hva er mulig å få til? Et menighetssenter med en festsal, med menighets-/kirkekontorer, med grupperom, mv. Et samarbeid mellom Grimstad menighet og Triangelhuset KFUK KFUM - trolig en nødvendig forutsetning for å få til et slikt prosjekt – et bygg som plasseres slik i terrenget, over og under bakken, at det ikke «skygger for» Grimstad kirke.

Det har vært mange formelle og uformelle drøftinger både internt, med kommunen og andre. I menighetsrådet 24. januar var komiteleder Dag Wirak invitert til å gi en orientering om saken. Rådet fikk en grundig og begeistret redegjørelse – om historien, om dagens situasjon, og ikke minst om framtidig behov og muligheter. Tanken fra prosjektkomiteens side, er at neste skritt nå blir å få gjennomført en mulighetsstudie: Hva bør et slikt bygg inneholde, hvor bør det ligge, hvordan bør det utformes? Mest sannsynlig på nord- og østsiden av kirken.

Et kostnadsoverslag for en mulighetsstudie, er på ca. 90.000 kr. Komitéen ser for seg at kostnaden evt. deles i 5 like store deler, hvor menigheten bidrar med 2 deler, Fellesrådet med 1 del, Grimstad KFUK/KFUM med 1 del og en fjerde aktør med siste del.

Orienteringen i menighetsrådet skapte så stor entusiasme, at «de tvilende ble troende», på at dette kan det være mulig å få til. Dermed endte det som egentlig bare var tenkt som en orienteringssak, opp som Sak 1/2017, med følgende vedtak:
«Menighetsrådet vedtar å bevilge 2 deler, dvs. 36.000 kr, til utarbeidelse av en mulighetsstudie. Menighetsrådet søker Fellesrådet om å bidra med 1 del, dvs. 18.000 kr.

Triangelhuset/KFUM KFUK skal behandle saken i sitt årsmøte 2. mars. Der skal det tas stilling til om organisasjonen ønsker å være en viktig aktør, for å få realisert prosjektet om et menighetssenter ved Grimstad kirke. 

Stein Gjulem

 Ny versjon

Riksantikvaren. I januar var riksantikvarens seniorrådgiver Ingeborg Magerøy, på befaring i og ved Grimstad kirke. Er det mulig å bygge rom under Grimstad kirke? Svar: Ja!

Ny versjon

Nytt menighetssenter. Prosjektkomiteens leder, Dag Wirak, orienterer riksantikvar (t.v. med skulderveske), arkitekt og andre om foreløpige planer.