Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2012

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 11. desember 2012

Til stede:

Per Kristian Finstad, Anne Mo Grimdalen, Ragnhild Fønstelien, Jostein Berg, Frode Borg Gundersen, Gerd Elsie Larsen, Jan Ask, Helge Spilling, Erling Stubhaug og Jan Ivar Strømsodd.

Forfall: Ole Martin Hodnebrog

Sak 38/12 Protokoll fra Fellesrådets møte 16.10.12.

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 16. oktober 2012.

Sak 41/12 Regnskapsrapport for 2012 for fellesrådet og barnehagene

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd tar økonomirapporten pr. 11. desember 2012 til etterretning

Sak 43/12 Vedtektsendring for menighetsbarnehagene

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner de reviderte vedtektene for Fevik og Østerhus menighetsbarnehager.

Sak 44/12 Valg av leder og nestleder i fellesrådet og et medlem i administrasjonsutvalget

Vedtak: Erling Stubhaug ble gjenvalgt som leder, Gerd Elsie Larsen som nestleder og Per Kristian Finstad som medlem av administrasjonsutvalget.