Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2012

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 17. april 2012 

Til stede:

Arnt Gunnar Tønnessen, Ragnhild Fønstelien, Frode Borg Gundersen, Per Kristian Finstad, Helge Spilling, Jan Ask, Gerd Elsie Larsen, Erling Stubhaug og Jan Ivar Strømsodd.

Forfall: Anne Mo Grimdalen, Jostein Berg og Ole Martin Hodnebrog.

  

Sak 07/12  Protokoll fra Fellesrådets møte 15.2.12. 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 15. februar 2012.   

 Sak 10/12  Revisjonsberetning for 2011.

 Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd tar revisjonsberetningene fra Ernst & Young AS for fellesrådets årsregnskap og fellesrådets gravstedsmidler til orientering. 

Sak 11/12  Økonomirapport for første kvartal 2012.

 Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd tar økonomirapporten for menighetsbarnehager og fellesråd pr. 31. mars 2012 til etterretning.

 Sak 12/12  Organisasjons- og stillingsendringer som følge av tildeling av statlige trosopplæringsmidler.

 Etter forhandlinger i Vest-Nedenes prosti, tildeles Grimstad kr. 1 130 360, som et fast årlig beløp fra 1. juli 2012. 

 

Det må utarbeides en trosopplæringsplan og budsjett for de nye trosopplæringsmidlene som innbefatter personalkostnader, sosiale kostnader, pensjonskostnader, reguleringspremie, aktivitets- og andre særkostnader for trosopplæringen, samt andel av faste driftskostnader.  Nasjonale normtall oppgir et standardbeløp for ”faste driftskostnader” pr. årsverk på kr. 75 000.  Påløpt reguleringspremie for trosopplæringsansatte vurderes som felles særkostnader og fordeles ikke på menighetene. 

 I vedtaket nedenfor opereres med brutto tildelingsbeløp.  75 % av tildelingsbeløpet er fordelt etter medlemsprinsippet.  De resterende 25 % av tildelingsbeløpet foreslås fordelt slik: 50 % til Fjære, 20 % til Grimstad og 30 % til Eide/Landvik.

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd anbefaler menighetsrådene å vedta følgende fordeling av statlige trosopplæringsmidler fra 1. juli 2012:  

Eide/Landvik

Fjære

Grimstad

374 580 kr

607 180 kr

148 600 kr

Sak 13/12  Opprettelse av diakonistilling.

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd ber menighetsrådene om å utnevne en representant til en arbeidsgruppe som gis i mandat å foreslå formål og hovedmål for en ny 100 % diakonistilling.

Sak 14/12 

Oppnevnelse av representant til Stemmeretts- og Grunnlovsjubileumskomité 2014.

 Vedtak: Ragnhild Fønstelien oppnevnes som fellesrådets representant i Stemmeretts- og Grunnlovsjubileumskomitéen.

Sak 15/12  Reviderte vedtekter for Østerhus og Fevik menighetsbarnehager.

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner de fremlagte, reviderte vedtektene for Østerhus og Fevik menighetsbarnehager.

Sak 16/12  Eventuelt.

 Gjennomgang av og refleksjon over innholdet i KAs ressurshefte om fremtidig kirkeordning, ble utsatt til neste møte.  Forberedelse til neste møte:  De første fire kapitlene i heftet.